Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

18.5.17
“Dyma sut y byddwn ni’n gwneud pethau yma” – defnyddio Fframwaith Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i ddwyn ein hunain a’n gwleidyddion i gyfri

Blogiau, Gair gan y Cyfarwyddwr - Blog Einir

gan Dr. Einir Young

Mae hi’n bleser aruthrol i mi gael cyfrannu at Newyddlen Gwanwyn 2017 sy’n crynhoi llwyddiannau ‘cynaliadwy’ staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor.

Ers mis Mai 2016 rydym fel prifysgol wedi mabwysiadu fframwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer esbonio beth yw cynaliadwyedd ac fel ffordd o reoli ein gweithgareddau a gwneud penderfyniadau. Fel Lab Cynaliadwyedd rydym yn ceisio gwneud yn ogystal â dweud.

Yn o’r gwersi pwysig eleni yw sylwi pa mor aml mae’n rhaid ail-adrodd neges er mwyn iddi dreiddio i’r is-ymbwybod. Yn ôl ein cyfeillion yn yr Ysgol Seicoleg efallai bod rhaid atgyfnerthu neges rhyw bymtheg gwaith cyn iddi dreiddio drwy’r is-ymwybod i fod yn rhan o ‘sut ‘da ni’n gwneud pethau yma’.

Felly dyma ail-adrodd crynodeb fframwaith llesiant cenedlaethau’r dyfodol:

 • UN egwyddor datblygu Cynaliadwy
 • PEDWAR piler
 • PUMP ffordd o weithio (y 5 ‘FFOW!)
 • SAITH nôd llesiant

Rydym yn byw mewn byd sy’n profi cyfnod gwleidyddol cythryblus yn ddiweddar – pwy fyddai wedi rhagweld canlyniad pleidlais ‘Brexit’, etholiad arlywyddol yr UDA, refferendwm Twrci ag ati. Wrth edrych at yr Etholiadau Lleol yng Nghymru a’r Etholiad Cyffredinol Brys yng Nghymru a gweddill y DU gallwn ddefnyddio fframwaith Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i benderfynu os ydi cynlluniau gwleidyddol y pleidiau yn byw fyny i’r safonau yma.

A oes gan y Pleidiau/ymgeiswyr weledigaeth glir a chredadwy ar gyfer yr UN egwyddor – sef sicrhau ein anghenion ni nawr heb beryglu ein gallu ni (a chenedlaethau sy’n dilyn) i ddiwallu’n hanghenion yn y dyfodol?

Ydi’r Pleidiau/ymgeiswyr yn rhoi sylw cyfartal i’r PEDWAR PILER – yr economi, yr amgylchedd, y gymdeithas, ein diwylliant? Neu ydyn nhw’n rhoi’r wyau i gyd yn y fasged economaidd ar draul y lleill?

Oes gan y Pleidiau dystiolaeth eu bod yn bwriadu mabwysiadu’r pump ‘FFOW’?

Ydyn nhw’n rhoi’r cyd-destun hir-dymor?

Ydyn nhw’n gallu dangos yn glir sut mae eu cynlluniau am rwystro pethau rhag mynd yn waeth a chynnig ffordd i wella pethau?

Ydyn nhw’n integreiddio’u gweledigaeth gyda’r nodau llesiant neu ydyn nhw’n tueddu cadw’r pynciau o bwys ar wahân neu mewn ‘silos’?

Oes na dystiolaeth eu bod yn gallu cyd-weithio a chynnwys?

Y Nod LlesiantA beth am y nodau llesiant? Oes ganddyn nhw unrhyw syniad sut y byddant yn sicrhau:

 • Cymru/DU lewyrchus
 • Cymru/DU gydnerth
 • Cymru/DU iachach
 • Cymru/DU fwy cyfartal
 • Cymru/DU o gymunedau cyd-lynus
 • Cymru/DU gyda diwylliant bywiog a lle mae’r Gymraeg yn ffynnu (does dim un rheswm pam na all gweddill y DU wybod fwy am fodolaeth iaith a diwylliant Cymru
  a pham na allwn ni gyd ddathlu ieithoedd a diwylliannau eraill hefyd)
 • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Gallwn herio pob agwedd o’n bywydau gyda’r egwyddorion yma – yn y cartref, yn y Brifysgol yn y gweithle ac yn y gymuned.

Beth amdani? Beth am dderbyn yr her i roi sinigiaeth o’r neilltu a dal ein hunain â’n gwleidyddion i gyfri er mwyn gwneud gwahaniaeth?

Byddwn yn dathlu pen-blwydd Y Lab Cynaliadwyedd yn ddwyflwydd oed ym Mis Mehefin. Diolch o galon i bawb am eich hymrwymiad a’ch brwdfrydedd wrth gydweithio gyda ni ac edrychaf ymlaen yn fawr at y flwyddyn gyffrous nesaf.


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio