Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Beth yw’r Egwyddorion Llorweddol/Themâu Traws Torri yng NGhronfa Strwythurol Rhanbarthol Ewrop

Mae’r egwyddorion llorweddol neu’r themâu traws torri (TTT) yn faterion sy’n cyffwrdd egwyddorion cyffredin fel democratiaeth, cydraddoldeb, cynaliadwyedd a threfn lywodraethol dda.  Mae angen eu gweithredu mewn sawl maes ac o ganlyniad rhaid eu hintegreiddio i holl feysydd rhaglenni Cyllid Ewropeaidd er mwyn eu cynnwys yn y ddeialog ar ddatblygiad y rhaglenni.  Ar gyfer y rhaglenni 2014-2020 dewiswyd.  Cyfleoedd Cyfartal a Prif Ffrydio gender, Datblygiad Cynaliadwy a Threchu Tlodi a Gwaharddiad Cymdeithasol fel TTT.  Gallwch ddod o hyd i wybodaeth berthnasol yn Nogfen Allweddol Y TTT.

Mae dau agwedd i ymrwymiadau’r TTT – yn fewnol i’r gweithrediad ac yn allanol h.y. unrhyw un arall sy’n elwa o’r cyllid.   Wrth dderbyn cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd drwy WEFO, rydym wedi ymrwymo i’r canlynol:

Rydym hefyd yn derbyn cyfrifoldeb i sicrhau bod anghenion y Themâu Traws Torri yn cael eu pasio ymlaen i unrhyw un arall sy’n cael eu contractio i gyflawni’r Gweithrediad a bod person sy’n arwain yn cael eu hadnabod fel yr un sy’n atebol am y Themâu Traws Torri.

Rydym yn credu bod mabwysiadu dull Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ein galluogi i gyflawni ein cyfrifoldeb mewn modd sy’n annog rheoli prosiect da a gwneud synnwyr busnes.

Dyma rhai o ddogfennau allweddol a defnyddiol ar Themâu Traws Torri:

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company