Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Canolfan Arbenigedd Rhanbarthol Cymru er Lles y Genhedlaeth Bresennol a Chenedlaethau’r Dyfodol

 • Beth ydy CAR?

  Rhwydwaith o fudiadau ffurfiol ac anffurfiol presennol sy’n hwyluso dysgu ar gyfer ddatblygiad cynaliadwy mewn cymunedau yn lleol a rhanbarthol yw CAR.  Mae’r rhwydwaith o CARs fyd-eang yn ffurfio’r Gofod Dysgu Byd-eang ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

  Mae CAR yn ymrwymo amrediad o fudd-ddeiliaid sy’n cynnwys sefydliadau addysg uwch, cyrff anllywodraethol amgylcheddol, gwyddonwyr, ymchwilwyr, amgueddfeydd, llywodraeth leol, busnesau, gwirfoddolwyr neu unigolion sy’n gweithio ym maes datblygiad cynaliadwy fel twf economaidd, datblygiad cymdeithasol a gwarchod yr amgylchedd, myfyrwyr a dysgwyr ar bob lefel.

  Daw CAR a mudiadau ar lefel rhanbarthol i hybu Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy ar y cyd.  Mae’n yn adeiladu llwyfannau er mwyn rhannu gwybodaeth a phrofiadau a hybu deialog ymysg budd-ddeiliaid rhanbarthol drwy bartneriaethau ar gyfer datblygiad cynaliadwy.

  Ffurfiodd rhwydwaith byd-eang o CAR yn 2003 gan Sefydliad Astudiaethau Datblygedig Cynaliadwyedd, Prifysgol y Cenhedloedd Unedig mewn ymateb i benderfyniad y Cenhedloedd Unedig i gyhoeddi Degawd Addysg Datblygiad Cynaliadwy (2005-2014).  Ar hyn o bryd mae dros 150 o CARs wedi cael eu cydnabod yn swyddogol gan Brifysgol y Cenhedloedd Unedig yn fyd-eang.

  Am ragor o wybodaeth, cerwch i wefan y CAR.

 • Gogledd Eryri :: North Snowdonia

  Cymru

  Mae poblogaeth Cymru dros 3 miliwn o bobl, gyda 560,000 yn siaradwyr Cymraeg, ac mae’n wlad ddwyieithog. Mae cyfanswm arwynebedd y tir yn 20,758 o gilomedrau sgwâr, gyda dros 2,700km o arfordir ac ardaloedd mynyddig helaeth gyda’r mynydd uchaf, yr Wyddfa yn 1,085 metr.  Mae Cymru’n ffinio â Môr Iwerddon i’r gogledd a’r gorllewin, Lloegr i’r gorllewin, a Môr Hafren i’r de.

  Roedd Cymru ymhlith y gwledydd cyntaf i wneud datblygu cynaliadwyedd yn ddyletswydd gyfansoddiadol, hi oedd y genedl Masnach Deg gyntaf a’r genedl gyntaf yn y byd i ddeddfu ar gyfer Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig gyda’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

  Y Nod LlesiantMae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud hi’n ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru feddwl am effaith eu penderfyniadau yn y tymor hir, i weithio’n well gyda phobl, cymunedau a’i gilydd ac atal problemau cyson fel tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd.

 • Y Weledigaeth ar gyfer CRR Cymru

  Mae Canolfan Ragoriaeth Ranbarthol Cymru yn hwyluso cydweithio i ymchwilio, datblygu a hyrwyddo gwell dealltwriaeth o gynaliadwyedd a llesiant cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol, ac mae’n ganolog i gyd-ddatblygu’r Gymru gynaliadwy a garem.

  Bydd Canolfan Arbenigedd Ranbarthol Cymru yn:

  • Hwyluso creu cymunedau cydlynol neu orbitau o ddiddordeb sy’n cael eu gyrru’n rhannol gan Grŵp Cenedlaethau’r Dyfodol Prifysgolion Cymru (HEFGG), gyda phob cymuned yn gweithio i’w chryfder a rhannu’r arbenigedd hwnnw fel bod cryfder unigol yn gryfder i bawb.
  • Datblygu ‘canolfan arbenigedd’ ar gyfer addysg am ddatblygu cynaliadwy a llesiant cenedlaethau’r dyfodol ar draws prifysgolion Cymru a fydd yn gweithio gyda’r cymunedau o ddiddordeb ar draws Cymru i ymchwilio a hyrwyddo dinasyddiaeth leol a byd-eang.
  • Gan ddefnyddio fframwaith Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – y nod datblygu cynaliadwy, y pedwar piler, y pum ffordd o weithio a’r saith nod llesiant a gynhwysir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i arwain a llunio gwaith y Ganolfan Arbenigedd Ranbarthol ac i gyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

 • Yr Ysgrifenyddiaeth

  Yn 2017 bu Canolfan Arbenigedd Ranbarthol Cymru trwy broses adfywio, i adlewyrchu’r datblygiadau a’r cyfrifoldebau newydd sydd wedi eu hamlinellu yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  Ar hyn o bryd, mae’r ysgrifenyddiaeth yn cynnwys tri sefydliad addysg uwch.

  Yvonne Jones

  Yvonne Jones

  Prifysgol Abertawe

  (Swyddog Themâu Trawsbynciol, Computational Foundry, SEACAMS2, AgorIP ac un o aelodau cyntaf Ysgrifenyddiaeth wreiddiol y Ganolfan Arbenigedd Ranbarthol)

   

  Einir Young

  Dr Einir Young

  Prifysgol Bangor

  (Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd, Prifysgol Bangor a Chadeirydd HEFGG)

   

   

  Chris Deacy

  Chris Deacy

  Prifysgol Metropolitan Caerdydd

  (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Adnoddau Dynol: Iechyd, Diogelwch a Lles Galwedigaethol)

   

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency