Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

RCE Cymru

 • RCE Cymru: Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol :: Well-being of Future GenerationsY Weledigaeth ar gyfer RCE Cymru

  Mae RCE Cymru yn hwyluso cydweithio i ymchwilio, datblygu a hyrwyddo gwell dealltwriaeth o gynaliadwyedd a llesiant cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol, ac mae’n ganolog i gyd-ddatblygu’r Gymru gynaliadwy a garem.

  Bydd RCE Cymru yn:

  • Hwyluso creu cymunedau cydlynol neu orbitau o ddiddordeb sy’n cael eu gyrru’n rhannol gan Grŵp Cenedlaethau’r Dyfodol Prifysgolion Cymru (HEFGG), gyda phob cymuned yn gweithio i’w chryfder a rhannu’r arbenigedd hwnnw fel bod cryfder unigol yn gryfder i bawb.
  • Datblygu ‘canolfan arbenigedd’ ar gyfer addysg am ddatblygu cynaliadwy a llesiant cenedlaethau’r dyfodol ar draws prifysgolion Cymru a fydd yn gweithio gyda’r cymunedau o ddiddordeb ar draws Cymru i ymchwilio a hyrwyddo dinasyddiaeth leol a byd-eang.
  • Gan ddefnyddio fframwaith Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – y nod datblygu cynaliadwy, y pedwar piler, y pum ffordd o weithio a’r saith nod llesiant a gynhwysir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i arwain a llunio gwaith y Ganolfan Arbenigedd Ranbarthol ac i gyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

 • Beth ydy RCE?

  Rhwydwaith o fudiadau ffurfiol ac anffurfiol presennol sy’n hwyluso dysgu ar gyfer ddatblygiad cynaliadwy mewn cymunedau yn lleol a rhanbarthol yw RCE.  Mae’r rhwydwaith o CARs fyd-eang yn ffurfio’r Gofod Dysgu Byd-eang ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

  Mae RCE yn ymrwymo amrediad o fudd-ddeiliaid sy’n cynnwys sefydliadau addysg uwch, cyrff anllywodraethol amgylcheddol, gwyddonwyr, ymchwilwyr, amgueddfeydd, llywodraeth leol, busnesau, gwirfoddolwyr neu unigolion sy’n gweithio ym maes datblygiad cynaliadwy fel twf economaidd, datblygiad cymdeithasol a gwarchod yr amgylchedd, myfyrwyr a dysgwyr ar bob lefel.

  Daw RCE a mudiadau ar lefel rhanbarthol i hybu Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy ar y cyd.  Mae’n yn adeiladu llwyfannau er mwyn rhannu gwybodaeth a phrofiadau a hybu deialog ymysg budd-ddeiliaid rhanbarthol drwy bartneriaethau ar gyfer datblygiad cynaliadwy.

  Ffurfiodd rhwydwaith byd-eang o RCE yn 2003 gan Sefydliad Astudiaethau Datblygedig Cynaliadwyedd, Prifysgol y Cenhedloedd Unedig mewn ymateb i benderfyniad y Cenhedloedd Unedig i gyhoeddi Degawd Addysg Datblygiad Cynaliadwy (2005-2014).  Ar hyn o bryd mae dros 150 o CARs wedi cael eu cydnabod yn swyddogol gan Brifysgol y Cenhedloedd Unedig yn fyd-eang.

  Am ragor o wybodaeth, cerwch i wefan y RCE.

 • Cynhadledd RCE Cymru yn y gogledd

  Ar Fedi’r 6ed yn Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, bydd cyfle i bobl y gogledd glywed mwy am RCE Cymru ac yn cael gwahoddiad i ddod at ei gilydd i greu cylchoedd o ddiddordeb perthnasol yn lleol.

  Bwriad yr RCE yw rhoi cyhoeddusrwydd i bethau sy’n digwydd yn barod a dod a rhoi cyfle i bobl greu grŵpiau o gwmpas pynciau newydd os dymunant ac i roi llwyfan cenedlaethol a rhyngwladol i’r grŵpiau hynny.

  Dyma’r cylchoedd diddordeb sy’n bodoli’n barod:

  • Yr economi gylchol
  • Prifysgolion a Cholegau Iach
  • Adfywio
  • Addysgu a Dysgu
  • Mae cyfathrebu yn thema drawsbynciol

  Mae cylchoedd eraill ar y gweill:

  • Addysgu ar gyfer system fwyd well
  • Prescripsiynu Cymdeithasol
  • Iaith a Diwylliant
  • Seinfyrddau ar gyfer y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

  Mae sgôp ar gyfer dod â grwpiau ynni cymunedol i’r gorlan a bwlch anferth o ran arloesi a mentergarwch os oes diddordeb gan unrhyw un.

  Mae’r rheolau’n syml.

  Rydym yma i helpu nid bod yn y ffordd, cydweithio nid cystadlu, cynnwys nid eithrio ac yn bwysicach na dim gwneud gwaith bob dydd pawb yn haws nid creu mwy o waith.

  Rhaglen
  I gofrestru

  Mae’n bosib cofrestru yn defnyddio Eventbrite

  RCE Wales Partners' logos

 • Gwerth mewn sgwrs – Prifysgolion yn dod at ei gilydd i roi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith

  Pwrpas y digwyddiad hwn yw dod â chylchoedd o ddiddordeb sy’n dechrau egino yn sgîl Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn y sector addysg uwch (AU) i sylw’r amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus ledled Cymru a’u gwahodd i ymuno â ni ar daith tuag at ffordd gydweithredol o weithio.  Er nad yw’n ofynnol i’r sector addysg uwch gydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r dyfodol mae ’na nifer o bobl yn y sector wedi’i chroesawu.

  Mae’r ‘grŵp cenedlaethau’r dyfodol y prifysgolion’ (HEFGG) wedi bod yn cyfarfod ers nifer o flynyddoedd ac yn trafod yn gyson sut mae’r sefydliadau unigol yn gweithredu arferion datblygu cynaliadwy. Y teimlad oedd bod angen herio aelodau’r grŵp i wneud pethau’n wahanol. O ganlyniad maent yn gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu nifer o gylchoedd diddordeb er mwyn ail-lansio Canolfan arbenigedd Cymru ar gyfer Cynaliadwyedd a lles cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol (RCE-Cymru). Erbyn hyn mae’r grŵp am wahodd pobl o bob o bob cefndir – unigolion cyhoeddus, trydydd sector a phreifat i ymuno â nhw – os dymunwch.

  Mae mantra’r grŵp fel a ganlyn: “osgoi creu mwy o waith drwy newid ein ffordd o weithio”. Nid yw’n fwriad llwytho gwaith ychwanegol ar ysgwyddau pobl brysur, ond defnyddio grym y grŵp a’r cyfle i feddwl a myfyrio er mwyn gwneud cylch gorchwyl bob dydd pawb yn haws. Mae’n gŵyn gyffredin fod gan brifysgolion storfa o ymchwil defnyddiol. Ein her ni yw dod â’r wybodaeth yma i olau dydd.

  Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle gwych i ddatblygu cysylltiadau cryfach rhwng sectorau, a fydd o fudd i bobl Cymru yn y pen draw drwy effaith y ffyrdd o weithio a saith nod llesiant a amlinellir yn y Ddeddf Llesiant.

  Rydym yn gweld y digwyddiad hwn o rannu syniadau ddwy ffordd rhwng y sectorau er mwyn cyfrannu at y Gymru a garem.

  Ar hyn o bryd, mae sawl cylch o ddiddordeb ar y gweill ac mae’r grŵp yn chwilio am bobl sydd â diddordeb i ymuno â ni. Hyd yma mae’r grwpiau canlynol yn dechrau egino:

  • Economi gylchol (sy’n cael ei gydlynu gan Dr Gavin Bunting, Prifysgol Abertawe)
  • Prifysgolion a cholegau iach (sy’n cael ei gydlynu gan Chris Deacy, Met Caerdydd)
  • Adfywio (sy’n cael ei gydlynu gan Dr Sheena Carlisle a Tim Palazon, Met Caerdydd)
  • Addysgu a dysgu (sy’n cael ei gydlynu gan Dr Carolyn Hayles, Prifysgol y Drindod Dewi Sant)
  • Mae cyfathrebu yn thema drawsbynciol sy’n cael ei gydlynu gan Lab Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor

  Mae cylchoedd eraill yn dechrau ffurfio:

  • Addysgu ar gyfer system fwyd well (Jane Powell)
  • Presgripsiynau cymdeithasol (sy’n cael ei gydlynu gan Nina Ruddle, Prifysgol Glyndŵr)
  • Iaith a diwylliant (cydlynwyr i’w cadarnhau)
  • Stafelloedd sgwrsio ar gyfer byrddau gwasanaethau cyhoeddus (Nina Ruddle a Dr Einir Young – yng Ngogledd Cymru i ddechrau)
  Ar gyfer pwy y mae’r seminar

  Mae’r seminar hwn wedi’i anelu’n bennaf at gyrff cyhoeddus sydd â dyletswydd i adrodd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r dyfodol ond mae hefyd yn agored i sefydliadau trydydd sector sydd yn rhannu diddordebau gyda’r cylchoedd.

  Mae’r digwyddiad, sy’n cael ei drefnu gan Lab Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor ar ran yr HEFGG yn derbyn cefnogaeth Cyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC Prifysgol Bangor ac yn cael ei gynnal mewn partneriaeth gyda Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru.

  Ble a phryd

  10:00 – 16:00

  Dydd Mercher y 7fed o Dachwedd 2018

  Yr SSE SWALEC, Caerdydd, CF11 9XR

  I gofrestru

  Mae’n bosib cofrestru yn defnyddio Eventbrite

  Os oes gennych unrhyw faterion neu ymholiadau ynghylch y digwyddiad hwn, anfonwch e-bost i gwenith.elias@bangor.ac.uk

  RCE Wales Partners' logos

 • Yr Ysgrifenyddiaeth

  Yn 2017 bu RCE Cymru trwy broses adfywio, i adlewyrchu’r datblygiadau a’r cyfrifoldebau newydd sydd wedi eu hamlinellu yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  Ar hyn o bryd, mae’r ysgrifenyddiaeth yn cynnwys tri sefydliad addysg uwch.

  Yvonne Jones

  Yvonne Jones

  Prifysgol Abertawe

  (Swyddog Themâu Trawsbynciol, Computational Foundry, SEACAMS2, AgorIP ac un o aelodau cyntaf Ysgrifenyddiaeth wreiddiol y Ganolfan Arbenigedd Ranbarthol)

   

  Einir Young

  Dr Einir Young

  Prifysgol Bangor

  (Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd, Prifysgol Bangor a Chadeirydd HEFGG)

   

   

  Chris Deacy

  Chris Deacy

  Prifysgol Metropolitan Caerdydd

  (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Adnoddau Dynol: Iechyd, Diogelwch a Lles Galwedigaethol)

   

 • Gogledd Eryri :: North Snowdonia

  Cymru

  Mae poblogaeth Cymru dros 3 miliwn o bobl, gyda 560,000 yn siaradwyr Cymraeg, ac mae’n wlad ddwyieithog. Mae cyfanswm arwynebedd y tir yn 20,758 o gilomedrau sgwâr, gyda dros 2,700km o arfordir ac ardaloedd mynyddig helaeth gyda’r mynydd uchaf, yr Wyddfa yn 1,085 metr.  Mae Cymru’n ffinio â Môr Iwerddon i’r gogledd a’r gorllewin, Lloegr i’r gorllewin, a Môr Hafren i’r de.

  Roedd Cymru ymhlith y gwledydd cyntaf i wneud datblygu cynaliadwyedd yn ddyletswydd gyfansoddiadol, hi oedd y genedl Masnach Deg gyntaf a’r genedl gyntaf yn y byd i ddeddfu ar gyfer Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig gyda’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

  Y Nod LlesiantMae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud hi’n ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru feddwl am effaith eu penderfyniadau yn y tymor hir, i weithio’n well gyda phobl, cymunedau a’i gilydd ac atal problemau cyson fel tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd.

ein blog

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency