Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Cwestiynau Cyffredin Y Brifysgol Cynaliadwy

Beth yw’r Brifysgol Gynaliadwy?

Prif adeilad y Brifysgol :: Main University building

Mae Prifysgol Bangor wedi gwneud y penderfyniad beiddgar i ddod yn adnabyddus fel Y Brifysgol Gynaliadwy.  Yn wir, mae llawer o’r hyn yr ydym yn ei wneud ym Mhrifysgol Bangor wedi’i seilio ar ein dymuniad i Ddod â Chynaliadwyedd yn Fyw, boed drwy ein haddysgu, ymchwil neu ymgysylltu cyhoeddus.

Mabwysiadodd Prifysgol Bangor Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol fel fframwaith yn Mai 2016, er mwyn egluro cynaliadwyedd fel ffordd o reoli ein proses gwneud penderfyniadau a’n gweithgareddau.  Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y Cwestiyn Cyffredin “Beth yw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?”

Rydym wedi dechrau’n daith tuag at fod Y Brifysgol Gynaliadwy a cynaliadwyedd@Bangor yw ein cynllun o welliant parhaus.  I ddarganfod mwy cerwch i’r Cwestiyn Cyffredin “Beth yw cynaliadwyedd@Bangor?”

Beth yw datblygiad cynaliadwy?

Mae datblygiad cynaliadwy wedi cael ei ddiffinio mewn sawl ffordd, ond y diffiniad sy’n cael ei ddyfynnu amlaf yw’r un o ‘Our Common Future’, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Adroddiad Brundtland cyhoeddwyd yn 1987:

Datblygiad cynaliadwy yw datblygiad sy’n cwrdd ag anghenion y presennol heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion hwy

Yn syml, mae datblygiad cynaliadwy yn golygu gwella ein hansawdd bywyd heb ddifrodi ansawdd bywyd cenedlaethau’r dyfodol.  Mae’n bwysig i bob un ohonom, bod datblygiad cynaliadwy yn llwyddo.  Mae’n golygu bod bob un ohonom fel unigolion angen cymryd rhan, ac angen cynllunio gofalus yn lleol, rhanbarthol ac ar lefel byd eang.

Kofi AnnanMae’n cynnig nifer o gyfleon, fel dywedodd cyn Ysgrifennydd Cyffredinol Kofi Annan:

Mae datblygiad cynaliadwy yn gyfle eithriadol – o ran economeg, i adeiladu marchnadoedd a chreu swyddi, yn gymdeithasol, i ddod a phobl i mewn o’r ffiniau; ac yn wleidyddol, i roi llais a dewis, i bob dyn a dynes, wrth benderfynu eu dyfodol.”

Beth yw cynaliadwyedd?

Cynaliadwyedd yw’r nod hir dymor sy’n cael ei gyflawni drwy ddatblygiad cynaliadwy.

Beth yw cynaliadwyedd@Bangor?

Mae Prifysgol Bangor wedi gwneud y penderfyniad beiddgar i ddod yn adnabyddus yn fyd-eang fel “Y Brifysgol Gynaliadwy”

Cynaliadwyedd@Bangor yw ein cynllun o welliant parhaus er mwyn cyrraedd ein nod, gan gyd-weithio er mwyn rhoi cynaliadwyedd a llesiant cenedlaethau’r dyfodol yng nghalon addysgu, dysgu, ymchwil ac arloesi.  Mae staff a myfyrwyr o bob adran yn cymryd rhan.  I ddarganfod mwy, cerwch i’n tudalen “Cymryd rhan”.

Beth mae’r Is-ganghellor yn feddwl am gynaliadwyedd ym Mangor?

Yr Athro John Hughes :: Prof John Hughes

Mae Is-ganghellor Prifysgol Bangor, Yr Athro John Hughes yn gefnogol iawn o waith Y Lab Cynaliadwyedd i ymgorffori Cynaliadwyedd@Bangor ar draws y campws a thu hwnt mewn addysgu, ymchwil ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Dywedodd:

“Ym Mhrifysgol Bangor, mae cynaliadwyedd yn rhan o bopeth a wnawn. Dyma’r ffordd a’r rheswm pam rydym yn gweithredu.”

Beth yw’r Lab Cynaliadwyedd?

Y Lab Cynaliadwyedd yw’r canolbwynt ar gyfer holl weithgaredd cynaliadwy ar draws Prifysgol Bangor.  Rydym yn gweithio gyda nifer o adrannau eraill er mwyn cyrraedd ein nod o fod ‘Y Brifysgol Gynaliadwy’.

Y Lab Cynaliadwy yw un o’r canolfannau blaenllaw sy’n hybu cynaliadwyedd.  Mae gan ein tîm amrediad eang o arbenigedd mewn datblygiad amgylcheddol, cymdeithasol ac ariannol cyfrifol.

Rydym yn gweithio o fewn y Brifysgol, a hefyd yn allanol i alluogi unigolion, sefydliadau a chymunedau i ddatblygu yn gynaliadwy.

Einir, Gwen, Gwenan, Gwenith, Jalia, Jo, Liz

Sut alla i gymryd rhan gyda cynaliadwyedd@Bangor?

Mae nifer o ffyrdd i gymryd rhan, ac mae’n bwysig ein bod yn cael gymaint o bobl a phosibl, yn fyfyrwyr a staff i gymryd rhan. Nid oes angen gwybodaeth nac arbenigedd blaenorol, ond mae brwdfrydedd a meddylfryd positif yn hanfodol! Gallwch gysylltu drwy ein cyfryngau cymdeithasol, e-bost, MelinDrafod

~ Eich Syniadau, Eich Prifysgol, Eich Planed. Dewch i wneud gwahaniaeth ~

Beth yw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?

Y Nod LlesiantDeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yw’r brif ddeddfwriaeth cynaliadwyedd yng Nghymru daeth i rym yn 2015.  Nod y ddeddf yw gwellau llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.  Mae’r Ddeddf hefyd yn sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn meddwl yn hir dymor, gweithio’n well gyda’i gilydd, osgoi problemau yn hytrach na defnyddio adnoddau prin i’w datrys a gweithio mewn modd mwy cydlynol.  Mae’n anelu i greu’r Gymru mae pawb eisiau.  Mae saith nod yn cael eu hamlinellu yn y Ddeddf [beach ball image].

Nikhil SethYn ôl Nikhil Seth, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig:

“Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn crynhoi ysbryd a sylwedd gwaith mae’r Cenhedloedd Unedig wedi bod yn ei wneud ym maes Datblygu Cynaliadwy ers dros ddau ddegawd ac mae’n fodel i wledydd eraill….. Fy ngobaith yw y bydd yr hyn mae Cymru’n ceisio’i gyflawni heddiw yn rhywbeth y bydd y Byd yn ei wneud fory. Gweithredu, nid siarad, yw’n gobaith ar gyfer cenedlaethau presennol a’r dyfodol”.

Darllenwch mwy am y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Beth yw Nodau Datblygiad Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig?

Nodau Datblygu Cynaliadwy y CU :: UN Sustainable Development GoalsAr y 25 o Fedi 2015, mabwysiadodd gwledydd cyfres o nodau er mwyn dod a thlodi i ben, gwarchod y blaned a sicrhau ffyniant i bawb fel rhan o agenda datblygu cynaliadwy newydd.  Mae gan bob nod dargedau penodol i’w cyflawni dros y 15 mlynedd nesaf.

Er mwyn cyflawni’r nodau, mae’n rhaid i bawb gymryd rhan: llywodraethau, y sector breifat, cymdeithas sifil a phobl fel chdi.

Darllenwch mwy am y Nodau Datblygiad Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company