Hyrwyddo llesiant pobl nawr ac i’r dyfodol gyda Tidal Lagoon Power Ltd.

gan Gwen Holland

Ffurfiwyd Tidal Lagoon Power (TLP) yn 2011 i ddatblygu, adeiladu a rhedeg gorsafoedd pŵer morlynnoedd llanw yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Ar hyn o bryd maent wrthi’n datblygu cyfres o chwe morlyn llanw i gwrdd â hyd at 8% o’r galw am drydan yn y Deyrnas Unedig (digon i bweru oddeutu 30% o gartrefi), yn ogystal ag edrych ar ddatblygu nifer o brosiectau dramor mewn gwledydd fel Canada, Ffrainc, India a Mecsico.

Gan mai ynni adnewyddol yw ffocws eu busnes dyw’r ffaith fod yr amgylchedd yn uchel ar yr agenda ddim yn syndod. Serch hynny, gydag arloesi, cyd-weithio, ysbrydoli a meithrin yn egwyddorion craidd mae cynaliadwyedd yn agos at galon y cwmni ac yn dangos eu bod o ddifri am fynd i’r afael â phedwar piler cynaliadwyedd – yr amgylchedd, yr economi, cymdeithas a diwylliant.

Gwefan TLP

Fel y byddech yn disgwyl gan gwmni o’r safon hwn mae gan TLP amryw o bolisïau a datganiadau yn eu lle, sy’n cael eu hadolygu bob 18 mis. Yn fwy rhyfeddol efallai, gan eu bod wedi ei lleoli yng Nghaerloyw, yw’r ffaith fod TLP yn annog defnyddio’r Gymraeg drwy lawer o’u gweithgareddau ac wrth gymryd rhan yn y cyfryngau yng Nghymru. Mae’r cwmni hefyd wedi ymrwymo i wella lles eu staff ac i ymgysylltu â’r gymuned.

Fel rhan o’r bartneriaeth gyda SEACAMS 2 a’r Lab Cynaliadwyedd mae TLP wedi mabwysiadau ‘tagline’ Cymraeg sy’n gael ei ddefnyddio i hyrwyddo’r cwmni ac maent wedi gwneud yn siŵr fod mwyafrif eu gwefan ar gael yn Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg. Mae’r wefan yn ddwyieithog erbyn hyn, sy’n dipyn o gamp.

Mae TLP hefyd wedi trefnu Diwrnodau Amgylcheddol lle mae staff yn cael diwrnodau gwirfoddoli i helpu prosiectau amgylcheddol; y diweddaraf, oedd cyfle i gefnogi rheoli cynefinoedd gwerthfawr gyda Natural England yn gynharach eleni. Mae TLP hefyd wedi cyflwyno cynlluniau llesiant newydd yn y gwaith, sy’n cynnwys sesiwn yoga amser cinio ar y safle, sesiwn myfyrdod ar y safle ar ôl gwaith, ac maent wedi creu ystafell myfyrio gyda’r holl gêr ynddi, sydd ar gael unrhyw amser.

Yn sgîl y gwaith gyda’r Lab Cynaliadwyedd maent hefyd wrthi’n datblygu Polisi Cyfle Cyfartal a Pholisi Iaith Gymraeg fydd ar gael yn y dyfodol agos gan ddilyn y ddau dempled baratowyd iddynt.

TLP yw’r cwmni cyntaf sydd yn gweithio gyda SEACAMS2 i dderbyn Nod Siarter Y Lab Cynaliadwyedd ‘Tuag at Ddyfodol Cynaliadwy’, ac rydym yn gobeithio parhau i weithio gyda nhw am flynyddoedd i ddod. Maent yn ysbrydoliaeth i eraill ac yn enghraifft o’r hyn y gall ac y gallai busnesau ei wneud.

Roedd Catrin Jones, Rheolwr Polisi a Strategaeth TLP yn ddweud:

Rydym yn falch iawn o fod y cwmni cyntaf sy’n gweithio gyda SEACAMS i dderbyn Marc Siarter ‘Gweithio at Ddyfodol Cynaliadwy’ y Lab Cynaliadwyedd. Mae Tidal Lagoon Power yn gefnogol iawn o’r gwaith arloesol sydd yn digwydd yng Nghymru wrth roi datblygiad cynaliadwy ar waith ar gyfer llesiant cenedlaethau’r dyfodol. Gyda morlyn llanw arloesol a diwydiant cysylltiedig wedi’i angori yng Nghymru ym Mae Abertawe, a phrosiectau pellach yng Nghymru, rydym eisiau integreiddio’r Nodau Llesiant a’r Ffyrdd o Weithio i’r hyn rydym yn ei wneud ac yn gobeithio gweithio gyda’r Lab Cynaliadwyedd i sicrhau ein bod yn gwella’n barhaus ac yn adeiladu ar y MarcSiarter ‘Gweithio at Ddyfodol Cynaliadwy.” – Catrin Jones o TLP

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio