Cynaliadwyedd wrth galon Commons Vision Cyf

gan Gwen Holland

Commons Vision Cyf. yw’r unig gwmni i dderbyn MarcSiarter 2016 a 2017 ‘Gweithio Tuag at Ddyfodol Cynaliadwy’ gan Y Lab Cynaliadwyedd.

Mae Commons Vision Cyf. yn gwmni ymgynghori a contractio amgylcheddol sy’n canolbwyntio ar reoli tir comin ar gyfer cynefinoedd. Yn ddiweddar, fodd bynnag, mae’r cwmni hefyd wedi canolbwyntio ei sylw at ymchwilio a chynhyrchu biochar cynaliadwy, wrth drosi gwastraff gwyryf organig (pren) i mewn i ddeunydd cyfoethog llawn carbon y gellir eu ddefnyddio fel cynnyrch gwella pridd. Gelwir y brand newydd o biochar cynaliadwy yn EarthChar.

Mae cynaliadwyedd wrth galon y cwmni, ac er bod ganddynt eisoes yr holl bolisïau perthnasol ar waith, a mai holl ethos y cwmni yw i wella’r amgylchedd naturiol drwy wella cynefinoedd, lleihau allyriadau carbon, creu ynni, gwella amaethyddiaeth, garddwriaeth, lliniaru tir ac ati; roeddent dal yn awyddus i gydweithio gyda’r Lab Cynaliadwyedd i wneud gwelliannau pellach.

Cerdyn cynnerch “TerraAffix”

Yn ystod 2016 a 2017 mae Commons Vision Cyf. wedi bod yn gweithio ar y cyd gyda nifer o bartneriaid i edrych ar ffyrdd o wella cynnyrch, gwasanaethau a’u cadwyn gyflenwi, a fydd yn ei dro’n gwella bioamrywiaeth a rheoli safleoedd coetiroedd llai. Maent wedi noddi myfyrwyr MSc a myfyriwr PhD ac yn edrych yn barhaus am gyfleoedd newydd i gefnogi ymchwilwyr cynnar. Mae’r cwmni hefyd wedi cyfieithu rhannau o’i gwefannau i Gymraeg ac mae’n parhau i wneud hynny, tra bod aelod o staff wedi ymgymryd â hyfforddiant marchnata cymdeithasol i wella’r cysylltiad rhwng eu cwmni a’u cynnyrch ar-lein, er mwyn sicrhau tryloywder i gwsmeriaid. Cafodd cardiau cynnyrch eu creu i amlinellu manteision amgylcheddol eu cynnyrch, tra eu bod yn mesur ac yn monitro faint o garbon deuocsid a neilltuwyd yn eu deunyddiau.

Meddai Gwen Holland o’r Lab Cynaliadwyedd sy’n gweithio gyda Commons Vision Cyf.:

Mae wedi bod yn wirioneddol ysbrydoledig i weithio gyda cwmni Cymreig sydd â ymroddiad o’r fath at gynaliadwyedd. Dyma un o’r cwmnïau cyntaf i ni weithio gyda nhw gan ddefnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol fel fframwaith, ac roedd yn wych gweld bod y cwmni wrth ystyried eu heffaith ar y saith nod llesiant, wedi gwneud gwelliannau ychwanegol i rhan fwyaf o’r nodau”.

Am wybodaeth bellach am Commons Vision Cyf. neu eu cynnyrch mwyaf diweddar EarthChar, ewch i: commonsvision.com ac earthchar.co.uk.

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers