Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Cynaliadwyedd ac ABGC

Academi Busnes Gogledd Cymru :: North Wales Business AcademyMae ABGC wedi partneru gyda’r Lab Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor er mwyn sicrhau bod ein tîm a’n partneriaid yn gallu dangos ein bod yn rhoi ystyriaeth briodol i lesiant y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol yn ein holl weithgareddau.

Un Egwyddor Datblygiad Cynaliadwy

Yr un Egwyddor Datblygiad Cynaliadwy yw ein canllaw cyffredinol:

Mae’n rhaid i ni weithredu mewn modd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu cyflawni heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i gyflawni eu hanghenion nhw.

Wrth ddylunio prosiect mae’n bwysig ystyried effaith posib ein penderfyniadau ar y bobl sy’n byw yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Pedair colofn

Er mai’n prif gymhelliant yw dod ag ysgolheigion Prifysgol, myfyrwyr a busnesau ynghyd i ddatrys y prif heriau er mwyn rhoi hwb i’r economi rydym hefyd yn sylweddoli fod yr economi yn ddibynnol ar yr amgylchedd, cymdeithas a diwylliant.  Os ydym eisiau datblygu mentrau cynaliadwy yn yr hir dymor, mae’n bwysig ein bod yn ystyried sut mae gwellau’r pedwar agwedd mewn modd cyfartal.

Pum Ffordd o Weithio

Er mwyn cyflawni hyn rydym wedi mabwysiadu’r pum ffordd o weithio, er mwyn ein cynorthwyo i gydweithio’n well, osgoi ailadrodd camgymeriadau’r gorffennol a thaclo rhai o’r heriau sy’n ein hwynebu:

Meddylfryd hir dymor: Mae’n rhaid cyd-bwyso’r atebion byr a hir dymor, gan gyflawni anghenion y presennol wrth warchod anghenion y dyfodol

Mae osgoi yn well na gwella: Mae’n rhaid ystyried os yw’r weithred o dan sylw yn mynd i atal problemau rhag digwydd neu waethygu – neu ydyn nhw’n mynd i wneud pethau’n well

Integreiddio:  Mae’n rhaid i ni ystyried sut mae ein hamcanion yn effeithio ar bob un o’r nodau llesiant ac ar amcanion pobl eraill

Cydweithio: Mae rhaid i ni fel tîm y prosiect geisio cydweithio gydag unrhyw un (mewnol/allanol) fyddai’n gallu ein cynorthwyo i gyflawni ein hamcanion llesiant

Cynnwys: Mae’n bwysig iawn i gynnwys gymaint â phosib o bobl (budd-ddeiliad) er mwyn ein cynorthwyo i gyflawni’r amcanion llesiant ac adlewyrchu amrywiaeth yr ardal dan sylw

Saith Nod Llesiant

Yn olaf, rydym yn ceisio dangos bod ein gweithgareddau yn cyfrannu at y saith nod llesiant canlynol:

Y Nod Llesiant

Cymru/ABGC/Prifysgol Bangor/Cwmni partner llewyrchus

Cyfrannu at gymdeithas sy’n arloesol, cynhyrchiol, carbon-isel sy’n defnyddio adnoddau’n effeithiol a chyfrannol

Cymru/ABGC/Prifysgol Bangor/Cwmni partner cydnerth

Creu amgylchedd iach er mwyn cynnal cymdeithas, economi ac ecoleg gydnerth, a chymdeithas sy’n addasu i newid

Cymru/ABGC/Prifysgol Bangor/Cwmni partner iachach

Uchafu llesiant corfforol a meddyliol drwy wneud y penderfyniadau cywir am y dyfodol

Cymru/ABGC/Prifysgol Bangor/Cwmni partner sy’n fwy cyfartal

Galluogi pobl i gyflawni eu potensial beth bynnag yw eu cefndir neu amgylchiadau

Cymru/ABGC/Prifysgol Bangor/Cwmni partner o gymunedau cydlynol

Creu cymunedau sy’n fedrus, diogel ac wedi eu cysylltu’n dda

Cymru/ABGC/Prifysgol Bangor/Cwmni partner â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Annog a diogelu diwylliant, treftadaeth ac iaith

Cymru/ABGC/Prifysgol Bangor/Cwmni partner sy’n gyfrifol ar lefel byd-eang

Ystyried effeithiau ehangach ein penderfyniadau ar lesiant byd-eang

Ffordd newydd o weithio

Drwy fabwysiadu’r dull arloesol a rhesymegol yma i reoli a chyflawni prosiect rydym yn hybu ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015’ Llywodraeth Cymru ddaeth yn gyfraith fis Ebrill 2016.

Mae hyn yn ffordd newydd o weithio i ni ac yn ystod oes ABGC rydym yn cynllunio i weithio drwy broses o ddysgu gweithredol er mwyn gwella ein dealltwriaeth o beth yw gwir ystyr cynaliadwyedd a llesiant i ni a’n partneriaid.  Rydym yn frwdfrydig iawn am bartneru gydag eraill sy’n rhannu’r un weledigaeth ac sydd ar daith debyg.

Mae’r dull yma o weithio wedi derbyn cydnabyddiaeth fyd-eang.  Dyma sydd gan Nikhil Seth, Cyfarwyddwr Datblygid Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig am yr hyn mae Llywodraeth Cymru yn ceisio cyflawni:

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn adlewyrchu ysbryd a hanfod dau ddegawd o waith yr Undeb Unedig ym maes datblygiad cynaliadwy ac yn gwasanaethu fel model ar gyfer ardaloedd a gwledydd eraill… Rydym yn gobeithio beth mae Cymru yn ei wneud heddiw, bydd y byd yn ei wneud yfory.  Gweithred, mwy na geiriau, yw ein gobaith ar gyfer y genhedlaeth bresennol a’r dyfodol.”

Mae ABGC yn brosiect wedi ei ariannu gan Gronfa Strwythurol Ewrop, a drwy ddewis gweithredu yn y modd yma, rydym wedi dewis gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at yr Egwyddorion Llorweddol (Themâu Traws Torri fel yr arferid eu hadnabod).


Cysylltwch â Dr Einir Young os hoffech ragor o wybodaeth neu os oes diddordeb gennych mewn ymuno â Rhwydwaith Llesiant a Chynaliadwyedd Prifysgol Bangor.  Am ragor o wybodaeth am Y Lab Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor mae croeso i chi ymweld â’n safle we.

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio