Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Cynaliadwyedd ac ISPP

ISPP logoMae ISPP wedi partneru gyda’r Lab Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor er mwyn sicrhau bod ein tîm a’n partneriaid yn gallu dangos ein bod yn rhoi ystyriaeth briodol i lesiant y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol yn ein holl weithgareddau.

Un Egwyddor Datblygiad Cynaliadwy

Yr un Egwyddor Datblygiad Cynaliadwy yw ein canllaw cyffredinol:

Mae’n rhaid i ni weithredu mewn modd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu cyflawni heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i gyflawni eu hanghenion nhw.

Wrth ddylunio prosiect mae’n bwysig ystyried effaith posib ein penderfyniadau ar y bobl sy’n byw yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Pedair colofn

Er mai’n prif gymhelliant yw dod ag ysgolheigion Prifysgol, myfyrwyr a busnesau ynghyd i ddatrys y prif heriau er mwyn rhoi hwb i’r economi rydym hefyd yn sylweddoli fod yr economi yn ddibynnol ar yr amgylchedd, cymdeithas a diwylliant.  Os ydym eisiau datblygu mentrau cynaliadwy yn yr hir dymor, mae’n bwysig ein bod yn ystyried sut mae gwellau’r pedwar agwedd mewn modd cyfartal.

Pum Ffordd o Weithio

Er mwyn cyflawni hyn rydym wedi mabwysiadu’r pum ffordd o weithio, er mwyn ein cynorthwyo i gydweithio’n well, osgoi ailadrodd camgymeriadau’r gorffennol a thaclo rhai o’r heriau sy’n ein hwynebu:

Meddylfryd hir dymor: Mae’n rhaid cyd-bwyso’r atebion byr a hir dymor, gan gyflawni anghenion y presennol wrth warchod anghenion y dyfodol

Mae osgoi yn well na gwella: Mae’n rhaid ystyried os yw’r weithred o dan sylw yn mynd i atal problemau rhag digwydd neu waethygu – neu ydyn nhw’n mynd i wneud pethau’n well

Integreiddio:  Mae’n rhaid i ni ystyried sut mae ein hamcanion yn effeithio ar bob un o’r nodau llesiant ac ar amcanion pobl eraill

Cydweithio: Mae rhaid i ni fel tîm y prosiect geisio cydweithio gydag unrhyw un (mewnol/allanol) fyddai’n gallu ein cynorthwyo i gyflawni ein hamcanion llesiant

Cynnwys: Mae’n bwysig iawn i gynnwys gymaint â phosib o bobl (budd-ddeiliad) er mwyn ein cynorthwyo i gyflawni’r amcanion llesiant ac adlewyrchu amrywiaeth yr ardal dan sylw

Saith Nod Llesiant

Yn olaf, rydym yn ceisio dangos bod ein gweithgareddau yn cyfrannu at y saith nod llesiant canlynol:

Y Nod Llesiant

Cymru/ISPP/Prifysgol Bangor/Cwmni partner llewyrchus

Cyfrannu at gymdeithas sy’n arloesol, cynhyrchiol, carbon-isel sy’n defnyddio adnoddau’n effeithiol a chyfrannol

Cymru/ISPP/Prifysgol Bangor/Cwmni partner cydnerth

Creu amgylchedd iach er mwyn cynnal cymdeithas, economi ac ecoleg gydnerth, a chymdeithas sy’n addasu i newid

Cymru/ISPP/Prifysgol Bangor/Cwmni partner iachach

Uchafu llesiant corfforol a meddyliol drwy wneud y penderfyniadau cywir am y dyfodol

Cymru/ISPP/Prifysgol Bangor/Cwmni partner sy’n fwy cyfartal

Galluogi pobl i gyflawni eu potensial beth bynnag yw eu cefndir neu amgylchiadau

Cymru/ISPP/Prifysgol Bangor/Cwmni partner o gymunedau cydlynol

Creu cymunedau sy’n fedrus, diogel ac wedi eu cysylltu’n dda

Cymru/ISPP/Prifysgol Bangor/Cwmni partner â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Annog a diogelu diwylliant, treftadaeth ac iaith

Cymru/ISPP/Prifysgol Bangor/Cwmni partner sy’n gyfrifol ar lefel byd-eang

Ystyried effeithiau ehangach ein penderfyniadau ar lesiant byd-eang

Ffordd newydd o weithio

Drwy fabwysiadu’r dull arloesol a rhesymegol yma i reoli a chyflawni prosiect rydym yn hybu ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015’ Llywodraeth Cymru ddaeth yn gyfraith fis Ebrill 2016.

Mae hyn yn ffordd newydd o weithio i ni ac yn ystod oes ISPP rydym yn cynllunio i weithio drwy broses o ddysgu gweithredol er mwyn gwella ein dealltwriaeth o beth yw gwir ystyr cynaliadwyedd a llesiant i ni a’n partneriaid.  Rydym yn frwdfrydig iawn am bartneru gydag eraill sy’n rhannu’r un weledigaeth ac sydd ar daith debyg.

Mae’r dull yma o weithio wedi derbyn cydnabyddiaeth fyd-eang.  Dyma sydd gan Nikhil Seth, Cyfarwyddwr Datblygid Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig am yr hyn mae Llywodraeth Cymru yn ceisio cyflawni:

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn adlewyrchu ysbryd a hanfod dau ddegawd o waith yr Undeb Unedig ym maes datblygiad cynaliadwy ac yn gwasanaethu fel model ar gyfer ardaloedd a gwledydd eraill… Rydym yn gobeithio beth mae Cymru yn ei wneud heddiw, bydd y byd yn ei wneud yfory.  Gweithred, mwy na geiriau, yw ein gobaith ar gyfer y genhedlaeth bresennol a’r dyfodol.”

Mae ISPP yn brosiect wedi ei ariannu gan Interreg, a drwy ddewis gweithredu yn y modd yma, rydym wedi dewis gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at yr Egwyddorion Llorweddol (Themâu Traws Torri fel yr arferid eu hadnabod).


Cysylltwch â Gwen Holland os hoffech ragor o wybodaeth neu os oes diddordeb gennych mewn ymuno â Rhwydwaith Llesiant a Chynaliadwyedd Prifysgol Bangor.  Am ragor o wybodaeth am Y Lab Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor mae croeso i chi ymweld â’n safle we.

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio