Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Beth yw’r Egwyddorion Llorweddol/Themâu Traws Torri yn Interreg

Mae’r egwyddorion llorweddol neu’r themâu traws torri (TTT) yn faterion sy’n cyffwrdd egwyddorion cyffredin fel democratiaeth, cydraddoldeb, cynaliadwyedd a threfn lywodraethol dda.  Mae angen eu gweithredu mewn sawl maes ac o ganlyniad rhaid eu hintegreiddio i holl feysydd rhaglenni Cyllid Ewropeaidd er mwyn eu cynnwys yn y ddeialog ar ddatblygiad y rhaglenni.  Ar gyfer y rhaglenni 2014-2020 dewiswyd.  Cyfleoedd Cyfartal a Prif Ffrydio gender, Datblygiad Cynaliadwy a Threchu Tlodi a Gwaharddiad Cymdeithasol fel TTT.  Gallwch ddod o hyd i wybodaeth berthnasol yn Nogfen Allweddol Y TTT.

Mae dau agwedd i ymrwymiadau’r TTT – yn fewnol i’r gweithrediad ac yn allanol h.y. unrhyw un arall sy’n elwa o’r cyllid.   Wrth dderbyn cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd drwy WEFO, rydym wedi ymrwymo i’r canlynol:

Wrth gyflawni’r Gweithrediad, mae’n rhaid:

(a) Cydymffurfio gyda’r canllawiau sy’n ymwneud â’r Themâu Traws Torri canllawiau | matrics
(b) Cydymffurfio gyda’r anghenion mewn perthynas â:

(i) Equal Opportunities and Gender Mainstreaming and non discrimination as set out in Article 7 of Regulation 1303/ 2013

(ii) Cynllun Strategol Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru:

Cynllun ac amcanion cydraddoldeb strategol 2012-2016: gweithio dros gydraddoldeb yng Nghymru Ebrill 2012

Amcanion Cydradoldeb 2016-2020: gwneud Cymru’n genedl decach Mawrth 2016

(iii) Rhan 42 o’r Irish Human Rights and Equality Commission Act 2014 (Public Bodies)

(iv) the Welsh Language (Wales) Measure 2011 (Buddiolwr Cymreig)

(v) Our Sustainable Future – A Framework for Sustainable Development for Ireland

(vi) Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015

(vii) Sustainable Development set out in Article 8 of Regulation 1303/ 2013, and as a central organising principle for the Welsh Government  

(viii) The Employment Equality Acts 1998 a 2004 (Buddiolwr Gwyddelig)

(ix) The Equal Status Acts 2000 to 2004 (Buddiolwr Gwyddelig)

(x) European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007,  ac fel y’i diwygiwyd yn 2011 a 2014 (Buddiolwr Gwyddelig)

Rydym hefyd yn derbyn cyfrifoldeb i sicrhau bod anghenion y Themâu Traws Torri yn cael eu pasio ymlaen i unrhyw un arall sy’n cael eu contractio i gyflawni’r Gweithrediad a bod person sy’n arwain yn cael eu hadnabod fel yr un sy’n atebol am y Themâu Traws Torri.

Rydym yn credu bod mabwysiadu dull Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ein galluogi i gyflawni ein cyfrifoldeb mewn modd sy’n annog rheoli prosiect da a gwneud synnwyr busnes.

Dyma rhai o ddogfennau allweddol a defnyddiol ar Themâu Traws Torri:

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers