Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Gwerth mewn sgwrs

Busnes, Cymunedol, Staff y Brifysgol, Myfyrwyr Prifysgol

Pryd
Date(s) - 07/11/2018
10:00 am - 4:00 pm

Lleoliad
Y Stadiwm SSE SWALEC

Cynulleidfa


– Prifysgolion yn dod at ei gilydd i roi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith

Pwrpas y digwyddiad hwn yw dod â chylchoedd o ddiddordeb sy’n dechrau egino yn sgîl Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn y sector addysg uwch (AU) i sylw’r amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus ledled Cymru a’u gwahodd i ymuno â ni ar daith tuag at ffordd gydweithredol o weithio. Er nad yw’n ofynnol i’r sector addysg uwch gydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r dyfodol mae ’na nifer o bobl yn y sector wedi’i chroesawu.

Mae’r ‘grŵp cenedlaethau’r dyfodol y prifysgolion’ (HEFGG) wedi bod yn cyfarfod ers nifer o flynyddoedd ac yn trafod yn gyson sut mae’r sefydliadau unigol yn gweithredu arferion datblygu cynaliadwy. Y teimlad oedd bod angen herio aelodau’r grŵp i wneud pethau’n wahanol. O ganlyniad maent yn gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu nifer o gylchoedd diddordeb er mwyn ail-lansio Canolfan arbenigedd Cymru ar gyfer Cynaliadwyedd a lles cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol (RCE-Cymru). Erbyn hyn mae’r grŵp am wahodd pobl o bob o bob cefndir – unigolion cyhoeddus, trydydd sector a phreifat i ymuno â nhw – os dymunwch.

Mae mantra’r grŵp fel a ganlyn: “osgoi creu mwy o waith drwy newid ein ffordd o weithio”. Nid yw’n fwriad llwytho gwaith ychwanegol ar ysgwyddau pobl brysur, ond defnyddio grym y grŵp a’r cyfle i feddwl a myfyrio er mwyn gwneud cylch gorchwyl bob dydd pawb yn haws. Mae’n gŵyn gyffredin fod gan brifysgolion storfa o ymchwil defnyddiol. Ein her ni yw dod â’r wybodaeth yma i olau dydd.

Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle gwych i ddatblygu cysylltiadau cryfach rhwng sectorau, a fydd o fudd i bobl Cymru yn y pen draw drwy effaith y ffyrdd o weithio a saith nod llesiant a amlinellir yn y Ddeddf Llesiant.

Rydym yn gweld y digwyddiad hwn o rannu syniadau ddwy ffordd rhwng y sectorau er mwyn cyfrannu at y Gymru a garem.

Ar hyn o bryd, mae sawl cylch o ddiddordeb ar y gweill ac mae’r grŵp yn chwilio am bobl sydd â diddordeb i ymuno â ni. Hyd yma mae’r grwpiau canlynol yn dechrau egino:

  • Economi gylchol (sy’n cael ei gydlynu gan Dr Gavin Bunting, Prifysgol Abertawe)
  • Prifysgolion a cholegau iach (sy’n cael ei gydlynu gan Chris Deacy, Met Caerdydd)
  • Adfywio (sy’n cael ei gydlynu gan Dr Sheena Carlisle a Tim Palazon, Met Caerdydd)
  • Addysgu a dysgu (sy’n cael ei gydlynu gan Dr Carolyn Hayles, Prifysgol y Drindod Dewi Sant)
  • Mae cyfathrebu yn thema drawsbynciol sy’n cael ei gydlynu gan Lab Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor

Mae cylchoedd eraill yn dechrau ffurfio:

  • Addysgu ar gyfer system fwyd well (Jane Powell)
  • Presgripsiynau cymdeithasol (sy’n cael ei gydlynu gan Nina Ruddle, Prifysgol Glyndŵr)
  • Iaith a diwylliant (cydlynwyr i’w cadarnhau)
  • Stafelloedd sgwrsio ar gyfer byrddau gwasanaethau cyhoeddus (Nina Ruddle a Dr Einir Young – yng Ngogledd Cymru i ddechrau)
Ar gyfer pwy y mae’r seminar

Mae’r seminar hwn wedi’i anelu’n bennaf at gyrff cyhoeddus sydd â dyletswydd i adrodd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r dyfodol ond mae hefyd yn agored i sefydliadau trydydd sector sydd yn rhannu diddordebau gyda’r cylchoedd.

Mae’r digwyddiad, sy’n cael ei drefnu gan Lab Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor ar ran yr HEFGG yn derbyn cefnogaeth Cyfrif Cyflymu Effaith yr ESRC Prifysgol Bangor ac yn cael ei gynnal mewn partneriaeth gyda Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru.

Ble a phryd

10:00 – 16:00

Dydd Mercher y 7fed o Dachwedd 2018

Yr SSE SWALEC, Caerdydd, CF11 9XR

I gofrestru

Mae’n bosib cofrestru yn defnyddio Eventbrite

Os oes gennych unrhyw faterion neu ymholiadau ynghylch y digwyddiad hwn, anfonwch e-bost i gwenith.elias@bangor.ac.uk

RCE Wales Partners' logos


0 comments


Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers