Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Ein timau cwricwlwm ac Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (ADC)

 • Ymrwymiad i ADC mewn dysgu, addysgu ac ymchwil

  Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i ddod yn ‘Brifysgol Gynaliadwy’ trwy Gynllun Strategol a pholisi cynaliadwyedd y Brifysgol.  Wrth roi pwyslais ar gynaliadwyedd, gan anelu at fod ag enw da rhyngwladol ac at fod y ‘gorau yn y dosbarth’ am ein hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy, ac wrth osod targedau tymor byr a hir i ymgorffori pob agwedd ar gynaliadwyedd yn ein gweithrediadau dyddiol, mae’r brifysgol yn cyfrannu, nid yn unig at ei chynaliadwyedd ei hun, ond at gynaliadwyedd y rhanbarth a’r byd o ran amgylchedd naturiol cyfoethog ac o ran cydlyniad cymdeithasol, sefydlogrwydd ariannol ac effeithlonrwydd adnoddau.

  Beth mae hyn yn ei olygu i fyfyrwyr yw bod y brifysgol yn darparu addysg a phrofiadau rhagorol i fyfyrwyr, ac yn sicrhau fod y cwricwlwm yn cael ei ddatblygu mewn modd sy’n adlewyrchu’r ymrwymiad hwn i ddatblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang. Mae’r dull gweithredu hwn hefyd yn gwella ein llwyddiant o ran addysgu ac ymchwil trwy anelu i feithrin diwylliant sy’n gwerthfawrogi ac yn hyrwyddo cynaliadwyedd ochr yn ochr â gweithgareddau busnes a menter.

 • Hyfforddiant a chefnogaeth ADC ar gyfer staff

  Mae tîm datblygu staff ac undebau llafur Bangor yn gweithio gyda thîm cynaliadwyedd@Bangor i gynnig cefnogaeth a hyfforddiant anffurfiol a strwythuredig i helpu pob aelod o staff i integreiddio ADC yn rhan o’r cwricwlwm ac yn rhan o’u gwaith fel rhan o ymrwymiad parhaus Bangor i raglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus eu staff er mwyn sicrhau fod gweithgarwch dysgu, addysgu ac ymchwil yn gwella’n barhaus. Mae’r gefnogaeth a’r hyfforddiant hwn yn cynnwys trafodaethau am ADC, cyfleoedd i archwilio a datblygu gwaith ar y cyd, a chefnogaeth i ddatblygu addysgu, dysgu, ymchwil ac adnoddau gwaith ADC.

  Cysylltwch â thîm cynaliadwyedd@Bangor i gael gwybod mwy am yr hyn sydd ar gael.

  Darllenwch fwy am gefnogaeth a hyfforddiant ADC yng nghyd-destun polisi cyffredinol Bangor ar ddatblygu staff

 • Dysgu mwy a chymryd rhan

  Bydd tîm cynaliadwyedd Bangor yn rhannu’r cynnydd y mae’r brifysgol yn ei wneud wrth integreiddio ADC yn rhan o’r cwricwlwm fel rhan o’r daith tuag at ddod yn “Brifysgol Gynaliadwy” ar dudalennau gwe cynaliadwyedd@Bangor. Croesawn unrhyw sylwadau i gael gwybod a ydy’r brifysgol yn llwyddo i wireddu ei hamcanion uchelgeisiol ai peidio, ac rydym yn annog pob myfyriwr a phob aelod o staff i fod yn rhan o lywio’r broses hon.

  I ddysgu mwy am y cynnydd ac am y datblygiadau wrth integreiddio ADC yn rhan o gwricwlwm Bangor ac am rai o’r projectau a’r gweithgareddau sydd eisoes ar y gweill, ewch i edrych ar dudalennau newyddion a digwyddiadau cynaliadwyedd@Bangor, ac ar ein cyfrifon Facebook a Twitter, neu cysylltwch â thîm cynaliadwyedd@Bangor i gael sgwrs anffurfiol. Oes gennych chi syniad ynglŷn ag integreiddio materion cymdeithasol neu amgylcheddol neu faterion yn ymwneud â ffyniant yn rhan o’ch cwrs neu fodiwl ond bod dim syniad gennych sut i fynd o’i chwmpas hi? Cysylltwch â ni i sôn am eich syniad! Os nad oes gennych syniad clir am beth rydych eisiau ei wneud ond eich bod yn gwybod eich bod eisiau cymryd rhan, cysylltwch â ni ac fe gynlluniwn y camau cyntaf gyda’n gilydd.

  Dod yn un o Hyrwyddwyr Cynaliadwyedd@Bangor

  Darllen mwy am Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy ym Mhrifysgol Bangor

  Dysgu am grwpiau a strwythurau swyddogol cynaliadwyedd@Bangor

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers