Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Adborth cleientiaid

 

Diolch yn fawr unwaith eto am eich cefnogaeth ac am yr arweiniad a helpodd Jellagen i gyflawni ei MarcSiarter Datblygu Cynaliadwy. Rydym yn gwerthfawrogi’r cyfle y bydd defnyddio’r MarcSiarter yn ei roi i’r cwmni , ac yn falch dros ben o gynnwys hyn ar ein gwefan ac unrhyw ddeunydd hyrwyddol arall.”
Andrew Mearns Spragg, Sylfaenydd a Phrif Weithredwr, Jellagen Pty Ltd.

Dros y pum mlynedd diwethaf mae Halen Môn wedi ffurfioli ein polisïau cynaliadwyedd, sy’n gam cyntaf i wellau nifer o ymarferion. Mae hyn wedi arwain at nifer o newidiadau mesuradwy gan gynnwys defnyddio paneli solar, cyfnewidwyr gwres titaniwm a bylbiau ynni isel. Er mwyn cynnal y momentwm, llynedd newidiodd Halen Môn i ddefnyddio cydiau gyda cerdyn i ddal halen môr yn hytrach na thiwbiau. O ganlyniad roedd arbedion CO2, pwysau ac maent yn haws i’w hailgylchu. “Mae’r arbediad mewn pwysau yn unig yn golygu bod y cwmni wedi arbed costau cludo sydd wedi helpu atal gost cynyddol tanwydd gan y cludwyr. Mantais arall yw bod y cwmni wedi llwyddo cael eu ail gyfres o 100,000 o gydiau o Brydain yn hytrach nag India a mae’r cerdyn wedi cael ei argraffu ar gerdyn wedi’i ailgylchu gan argraffwr Cymreig. Mae cynaliadwyedd wedi ticio llawer o flychau.”
David Lea-Wilson, Cyfarwyddwr Halen Môn

Mae’n anrhydedd i fod y cwmni cyntaf i dderbyn MarcSiarter gan ddangos ein ymrwymiad i ddatblygiad cynaliadwy; rydym wedi arddangos y MarcSiarter ar ein gwefan yn barod. Mae cynaliadwyedd yn elfen allweddol i’n gwaith yn ymchwilio i effaith ychwanegion bwyd ar boblogaeth microbaidd y perfedd a’r potensial i leihau gordewdra ac o ganlyniad gwella lles anifeiliaid anwes.”
Dr Carol Michael, cyd-gyfarwyddwr Phytorigins

Arolygwyr morol ydi Small Ship Management Cyf. sy’n cyflawni arolygon cyn yswirio llongau bach o amgylch arfordir Cymru. Hefyd maent yn cynnal Archwiliadau ar Longau Bychain Masnachol ar gyfer Tystysgrif cychod gweithiol. Am rhai bynyddoedd mae’r Cwmni wedi bod yn ymwybodol o’r amgylchedd, ond mae arwyddo Siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru wedi darparu ffocws disgybledig ar faterion pwysig. Yn ychwanegol, mae derbyn y MarcSiarter wedi sicrhau cyngor annibynnol , ac asesiad o ymdrechion y Cwmni. Yn ein ffordd ein hunain rydym yn cyfrannu at ddatblygiad cynaliadwy lle ddylai gael yr effaith orau.”
Chris Corcoran, Small Ship Management

Mae’r PrawfIechyd wedi bod yn offeryn defnyddiol iawn yn ein gwaith parhaol o ddatblygu cynllun o gyfrifoldeb cymdeithasol. Amlygodd y PrawfIechyd rhai pethau o bwys nid oeddem wedi eu hystyried o’r blaen, a chadarnhau nifer o’n syniadau ar gyfer gwellhau.”
Sefydliad Bagloriaeth Ryngwladol

Hwn yw’r achrediad cynaliadwyedd amgylcheddol cyntaf i’n busnes micro dderbyn, a gwnaeth Gwen y broses yn syml iawn i ni. Rydym yn ymdrechu’n galed i leihau ein holl troed amgylcheddol ac mae’n braf cael ryw gydnabyddiaeth am ein gwaith caled. Gobeithio bydd MarcSiarter yn ein helpu i hybu enw da ein cwmni yn amgylcheddol o fewn maes lle mae ymgynghoriaethau mwy, eisoes gyda marciau a systemau cydnabyddol mewn lle”
Marine Ecological Solutions Ltd

Ym Mhrifysgol Bangor mae cynaliadwyedd yn rhan o bobpeth a wnawn. Cynaliadwyedd yw’r ffordd yr ydym yn gweithredu a’r rheswm pam yr ydym yn gweithredu.”
Yr Athro John G.Hughes, Is Ganghellor, Prifysgol Bangor

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers