Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

23.6.17
Myfyrwyr yn adfer pwll Brambell

Newyddion - cymuned, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

gan Daniel Roberts (Cadeirydd Cymdeithas Gwlypdiroedd Prifysgol Bangor)

Yn gynharach eleni, bu aelodau o Gymdeithas Gwlyptir Prifysgol Bangor yn adfer y pwll muriog chwe metr mewn diamedr sydd y tu ôl i adeilad Brambell ar Ffordd Deiniol gan ddefnyddio offer a chyfarpar a fenthyciwyd o Ardd Fotaneg Treborth.

Pwll Brambell cyn y gwaith

Mae deng mlynedd ar hugain wedi mynd heibio ers y tro diwethaf i’r pwll gael ei glirio ac ers hynny mae wedi tyfu’n wyllt gyda helyg, gellesg y gerddi a maswellt y gwynt, heb sôn am glymog Japan a bambŵ sydd wedi goresgyn yr ardal oddi amgylch.  Felly roedd yn dasg anodd i ychydig o fyfyrwyr.

Ar ôl clirio llawer o lystyfiant o amgylch y pwll, roedd y tîm yn gallu gwisgo esgidiau pysgota a neidio i mewn i’r dŵr gan weld bod y pwll yn ddyfnach na 1.2m yn y canol gyda’r ochrau’n codi’n raddol. Tynnwyd yr helygen a thorrwyd y mat o lystyfiant oedd yn arnofio er mwyn cael gwared â chymaint o’r deunydd organig ag y bo modd a chreu mannau agored yn y dŵr.

Fel rhan o waith yr adran gwyddorau gwlyptir ym Mhrifysgol Bangor, cymerwyd samplau dŵr i fonitro effeithiau’r gwaith adfer.

Pwll Brambell ar ôl y gwaith

Yn anffodus, gwelwyd bod twll yn ochr un o’r planwyr allanol gan achosi lefel y dŵr i ostwng tuag un droedfedd. Mae’r tîm yn bwriadu rhwystro’r all-lif hwn yn y dyfodol agos, a fydd ar yr un pryd yn lleihau gallu’r rhywogaethau ymledol i wladychu ar ymylon y pwll sydd yn y golwg ar hyn o bryd. Llenwyd saith bag bin gyda photeli fodca a chaniau cwrw oedd wedi eu claddu yno gan ddangos yr angen i wneud gwaith cynnal a chadw yn rheolaidd.

Ers y diwrnod cyntaf o weithio ar y safle, mae’r clymog Japan wedi dychwelyd yn ffyrnig a bydd angen triniaeth arbenigol i’w waredu gan na all y myfyrwyr wneud hyn, ac oherwydd y tywydd sych ym mis Mai mae lefel y dŵr wedi gostwng ymhellach gyda choed mêl wedi dechrau tyfu yn y pwll.  Ond mae ymweliadau diweddar wedi dangos cynnydd yn nifer yr adar a phryfed sy’n defnyddio’r pwll, gydag ansawdd y dŵr yn amlwg yn well yn y mannau a gliriwyd (prif ddelwedd).

Map pwll Brambell pond

Map: cliciwch i chwyddo

Ar ôl cwblhau’r rhan fwyaf o’u cyrsiau, bydd y myfyrwyr yn dod nôl i barhau gyda’r gwaith caled maent wedi ei ddechrau i adfer y pwll. Byddant yn creu adnodd dysgu gwerthfawr ynghyd â chyfle monitro i ddarpar fyfyrwyr yr Ysgol Gwyddorau Biolegol a’r Gymdeithas Gwlyptir sydd newydd ei sefydlu, yn ogystal â lle i bobl a bywyd gwyllt fynd yno a ffynnu.


Os hoffech helpu i ofalu am bwll Brambell, cysylltwch â Jo yn Lab Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio