Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Grwpiau cynaliadwyedd Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi sefydlu y Lab Cynaliadwyedd i fod yn ganolbwynt arweinyddiaeth ar Ddatblygu Cynaliadwy wrth i ni anelu at ddod yn ‘y Brifysgol Cynaliadwy’ ym mhob agwedd.  Ein huchelgais fawr yw bod cynaliadwyedd yn cael ei weld fel rhywbeth i bawb ac i wneud hynny mae angen i ni gynnwys cymaint o bobl â phosibl.

Grwpiau Prifysgol Bangor

Er mwyn Dod a Cynaliadwyedd yn Fyw ym Mangor, i wneud yn siŵr fod ein holl benderfyniadau a gweithredoedd yn atebol, a’n bod yn gwneud cynnydd parhaus fel y Brifysgol Cynaliadwy, rydym wedi sefydlu nifer o fentrau a grwpiau i roi cynaliadwyedd wrth galon addysgu, dysgu, ymchwil ac arloesi.

Am fwy o wybodaeth am y grwpiau hyn neu i gysylltu ag unrhyw un ohonynt neu eu haelodau, cysylltwch â ni yn Y Lab Cynaliadwyedd.

Y FelinDrafod Cynaliadwyedd

Mae’r Felin Drafod Cynaliadwyedd yn grŵp misol cyfeillgar sydd yn agored i holl staff a myfyrwyr.  Mae’n annog cyfranogwyr i gyflwyno a thrafod pob math o syniadau o gwmpas agweddau amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol, moesegol ac ariannol Cynaliadwyedd@Bangor, a’r bobl a chymunedau o fewn ac o gwmpas y campws, yn enwedig ar gyfer cyfranogwyr i arwain eu prosiectau eu hunain a gweithgareddau i greu dyfodol cynaliadwy ar gyfer Prifysgol Bangor a’u cymuned. Mae syniadau o’r Felin Drafod yn mynd i’r Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd.

Darganfod mwy a sut i gymryd rhan

Pencampwyr Staff Cynaliadwyedd

Mae’n Pencampwyr Cynaliadwyedd yn rhwydwaith o staff brwdfrydig sydd yn cymryd rhan mewn codi ymwybyddiaeth ar gynaliadwyedd yn y Brifysgol, gan annog pobl eraill i ymuno a chyfrannu at y nod i wneud Prifysgol Bangor ‘Y Brifysgol Cynaliadwy’.

Mae Pencampwyr yn gweithredu fel cyswllt cyfathrebu dwy-ffordd rhwng eu hadrannau a tîm Y Lab Cynaliadwyedd. Mae hyn yn helpu gyrru’r agenda Cynaliadwyedd y Brifysgol, ac yn hyrwyddo gwelliannau cynaliadwyedd ac arfer gorau ar draws y Brifysgol.

Darganfod mwy a sut i gymryd rhan

Y Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd (SIG)

Mae’r Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd, a gadeirir gan y Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd yn cyfarfod yn fisol i sicrhau bod materion o ddydd i ddydd sy’n ymwneud â chynaliadwyedd yn cael sylw ac i drafod y materion a godwyd gan y Felin Drafod Cynaliadwyedd, cymunedau mewnol ac allanol y Brifysgol a’r Grŵp Tasg Cynaliadwyedd. Mae’n defnyddio rhain i lywio cyfeiriad, cynllunio a rheoli ein rhaglen cynaliadwyedd o ddydd i ddydd. Mae’r grŵp hwn yn adrodd i’r Grŵp Tasg Cynaliadwyedd sy’n cyfarfod bob chwarter ac mae aelodau o SIG yn ymuno yn y Felin Drafod.

Cadeirydd:

 • Dr. E.M Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd

Aelodau:

 • Ricky Carter, Rheolwr Amgylcheddol, Ystadau a Chyfleusterau
 • Nicola Day, Cyfarwyddwr Caffael
 • Llywydd Undeb y Myfyrwyr Bangor
 • Dr Carl Hughes, Uwch Ddarlithydd Seicoleg
 • Deirdre McIntyre, Rheolwr Bywyd Preswyl
 • Mair Rowlands, Swyddog Datblygu Cynaliadwy (Cyswllt Myfyrwyr)
 • Gwahodd cynrychiolwyr fel sy’n ofynnol o’r gwasanaethau academaidd a chymorth

Y Grŵp Tasg Cynaliadwyedd

Mae’r Grŵp Tasg Cynaliadwyedd yn rhan o strwythur pwyllgor Gweithredwyr y Brifysgol.  Mae’n cyfarfod bob chwarter ac yn goruchwylio esblygiad a gweithrediad y rhaglen cynaliadwyedd a ddatblygwyd gan Y Lab Cynaliadwyedd.  Mae’r grŵp hwn, dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Is-Ganghellor, yn adrodd i’r Pwyllgor Gwaith y Brifysgol.

 • Dydd Llun 11 Medi 2017, Cledwyn 3
 • Dydd Llun 20 Tachwedd 2017, Cledwyn 3
 • Dydd Llun 5 Mawrth 2018, 14.00 – 16.00, Cledwyn 3
 • Dydd Llun 14 Mai 2018, 10.00-13.00, Adolygiad blynyddol, Cledwyn 3
 • Dydd Llun 10 Medi 2018, 10.00-12.00, Cledwyn 3
 • Dydd Llun 26 Tachwedd 2018, 10.00-12.00, TBC

Cadeirydd:

 • Yr Athro David Shepherd (Dirprwy Is-Ganghellor)

Aelodau:

 • Yr Athro Paul Brocklehurst, Cyfarwyddwr, Sefydliad Hap-dreialon Iechyd, Gogledd Cymru
 • Ricky Carter, Rheolwr Amgylcheddol
 • Nicola Day, Cyfarwyddwr Caffael
 • Yr Athro Andrew Edwards, Deon Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau
 • Llywydd Undeb y Myfyrwyr Bangor
 • Dr Carl Hughes, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Seicoleg
 • Yr Athro Jerry Hunter, Dirpwy Is-Ganghellor (Cyfrwng Cymraeg a Chysylltiad â’r Gymuned)
 • Nia Gwyn Meacher, Dirprwy Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol
 • Derwyn Owen, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau Eiddo a Champws
 • Dr Iestyn Pierce, Pennaeth yr Ysgol Peirianneg Electroneg
 • Mair Rowlands, Swyddog Datblygu Cynaliadwy (Cyswllt Myfyrwyr)
 • Yr Athro Jo Rycroft-Malone, Dirpwy Is-Ganghellor (Ymchwil)
 • Carl Shipton, Pennaeth Cyllid Gweithredol
 • Dr Einir Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company