Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Grwpiau cynaliadwyedd Prifysgol Bangor

 • Cyflwyniad

  Mae Prifysgol Bangor wedi sefydlu y Lab Cynaliadwyedd i fod yn ganolbwynt arweinyddiaeth ar Ddatblygu Cynaliadwy wrth i ni anelu at ddod yn ‘y Brifysgol Cynaliadwy’ ym mhob agwedd.  Ein huchelgais fawr yw bod cynaliadwyedd yn cael ei weld fel rhywbeth i bawb ac i wneud hynny mae angen i ni gynnwys cymaint o bobl â phosibl.

  Er mwyn Dod a Cynaliadwyedd yn Fyw ym Mangor, i wneud yn siŵr fod ein holl benderfyniadau a gweithredoedd yn atebol, a’n bod yn gwneud cynnydd parhaus fel y Brifysgol Cynaliadwy, rydym wedi sefydlu nifer o fentrau a grwpiau i roi cynaliadwyedd wrth galon addysgu, dysgu, ymchwil ac arloesi.

  Ein dywediad yw “gwneud pethau gyda chi, nid i chi nac ar eich cyfer”, a ph’un ai ydych chi’n fyfyriwr, yn aelod staff, neu’n aelod o’r gymuned leol neu fyd-eang, mae eich cyfraniad yn hanfodol i’n llwyddiant.

  Mae’r tabiau uchod yn rhoi manylion grwpiau cynaliadwyedd swyddogol y Brifysgol,ac y diagram hwn o’n Strwythur Gwneud Penderfyniadau ar y dde yn dangos yr holl dimau llywodraethu y mae’r brifysgol yn eu rhedeg.  Maent yn cynnal cyfarfodydd gweithgar, cadarnhaol lle mae syniadau’n mynd i ffynnu, ac rydym ni bob amser yn chwilio am syniadau newydd ac ysbrydoliaeth ffres. Mae ‘llais myfyrwyr’ yn ganolog i’r ffordd yr ydym yn gweithredu ym Mangor a’r modd y caiff myfyrwyr eu cynrychioli ar yr holl bwyllgorau.  Os ydych chi eisoes yn gwybod pa syniadau yr ydych am eu codi, yna cysylltwch ag un o’n tîm.  Os nad ydych yn sicr, ond rydych chi’n meddwl yr hoffech gymryd rhan yna am ysbrydoliaeth, pam nad edrychwch chi ar y rhestr o’r hyn a ddigwyddodd y llynedd (tudalennau 3-5), ac yna cysylltwch â ni a byddwn yn eich cyfeirio at y grŵp sydd fwyaf addas i chi, eich syniadau a’ch diddordebau.

 • MelinDrafod Cynaliadwyedd

  Mae’r Felin Drafod Cynaliadwyedd yn grŵp misol cyfeillgar sydd yn agored i holl staff a myfyrwyr.  Mae’n annog cyfranogwyr i gyflwyno a thrafod pob math o syniadau o gwmpas agweddau amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol, moesegol ac ariannol Cynaliadwyedd@Bangor, a’r bobl a chymunedau o fewn ac o gwmpas y campws, yn enwedig ar gyfer cyfranogwyr i arwain eu prosiectau eu hunain a gweithgareddau i greu dyfodol cynaliadwy ar gyfer Prifysgol Bangor a’u cymuned. Mae syniadau o’r Felin Drafod yn mynd i’r Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd.

  Darganfod mwy a sut i gymryd rhan

 • Pencampwyr Cynaliadwyedd

  Mae’n Pencampwyr Cynaliadwyedd yn rhwydwaith o fyfyrwyr a staff brwdfrydig sydd yn cymryd rhan mewn codi ymwybyddiaeth ar gynaliadwyedd yn y Brifysgol, gan annog pobl eraill i ymuno a chyfrannu at y nod i wneud Prifysgol Bangor ‘Y Brifysgol Cynaliadwy’.

  Mae Pencampwyr yn gweithredu fel cyswllt cyfathrebu dwy-ffordd rhwng eu hysgolion, cyrsiau ac adrannau a tîm Y Lab Cynaliadwyedd. Mae hyn yn helpu gyrru’r agenda Cynaliadwyedd y Brifysgol, ac yn hyrwyddo gwelliannau cynaliadwyedd ac arfer gorau ar draws y Brifysgol.

  Darganfod mwy a sut i gymryd rhan

 • Tîm Perfformiad Amgylcheddol y Campws (CEPT)

  Mae Tîm Perfformiad Amgylcheddol y Campws, a gydlynir gan y Lab Cynaliadwyedd dan gadeiryddiaeth y Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd, yn sicrhau yr ymdrinnir â materion o ddydd i ddydd sy’n ymwneud â pherfformiad amgylcheddol ac yn trafod y materion a godir gan y FelinDrafod, cymunedau mewnol ac allanol y Brifysgol, y Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd a’r Grŵp Tasg Cynaliadwyedd. Mae’n defnyddio’r rhain i lywio cyfeiriad, cynllunio a rheolaeth o ddydd i ddydd ein system rheoli amgylcheddol a’n rhaglen ar gyfer y campws cyfan. Mae’r grŵp hwn yn adrodd i’r Grŵp Tasg Cynaliadwyedd sy’n adrodd i Bwyllgor Gweithredu’r Brifysgol.

  Cadeirydd:

  • Dr Einir Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd

  Aelodau:

  • Natalie Chivers – Cydlynydd Bioamrywiaeth y Campws
  • Gwenan Griffith – Cydlynydd Cymuned Ddigidol y Campws
  • Gwen Holland – Cydlynydd Gwastraff y Campws
  • Emma Riches – Swyddog Iechyd a Diogelwch
  • Dr Liz Shepherd – Cydlynydd Ynni, Dŵr a Theithio’r Campws
  • Gareth Wyn Jones – Pennaeth Iechyd a Diogelwch
  • Cynrychiolydd myfyrwyr
  • Cyfranogwyr a wahoddir yn ôl y gofyn gan wasanaethau academaidd a chefnogi


 • Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd (SIG)

  Mae’r Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd, a gadeirir gan y Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd yn cyfarfod yn fisol i sicrhau bod materion o ddydd i ddydd sy’n ymwneud â chynaliadwyedd yn cael sylw ac i drafod y materion a godwyd gan y Felin Drafod Cynaliadwyedd, cymunedau mewnol ac allanol y Brifysgol a’r Grŵp Tasg Cynaliadwyedd. Mae’n defnyddio rhain i lywio cyfeiriad, cynllunio a rheoli ein rhaglen cynaliadwyedd o ddydd i ddydd. Mae’r grŵp hwn yn adrodd i’r Grŵp Tasg Cynaliadwyedd sy’n cyfarfod bob chwarter ac mae aelodau o SIG yn ymuno yn y Felin Drafod.

  Cadeirydd:

  • Dr. E.M Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd

  Aelodau:

  • Nicola Day, Cyfarwyddwr Caffael
  • Muhammad Firdaus Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli
  • Gaz Williams, Cydlynydd Cyfleoedd Myfyrwyr (gwirfoddoli ac ehangu mynediad)
  • Deirdre McIntyre, Pennaeth Bywyd Preswyl
  • Dr Gwenith Elias, cyd-lynydd cwricwlwm
  • Dr Liz Shepherd, cyd-lynydd ynni, dŵr a theithio
  • Gwen Holland, cyd-lynydd gwastraff
  • Gareth Wyn Jones, Pennaeth Iechyd a Diogelwch
  • Emma Riches, cyd-lynydd ‘cydymffurfio’
  • Natalie Chivers, cyd-lynydd bioamrywiaeth
  • Gwahodd cynrychiolwyr fel sy’n ofynnol o’r gwasanaethau academaidd a chymorth

 • Grŵp Tasg Cynaliadwyedd

  Mae’r Grŵp Tasg Cynaliadwyedd yn rhan o strwythur pwyllgor Gweithredwyr y Brifysgol. Mae’n cyfarfod bob chwarter ac yn goruchwylio esblygiad a gweithrediad y rhaglen cynaliadwyedd a ddatblygwyd gan Y Lab Cynaliadwyedd. Mae’r grŵp hwn, dan gadeiryddiaeth un o’r dirprwy is-ganghellorion, yn adrodd i Bwyllgor Gwaith y Brifysgol.

  • Dydd Llun 22 Hydref, 15.00 – 17.00, Cledwyn 3

  • Cadeirydd: Yr Athro Jerry Hunter, Dirpwy Is-Ganghellor Cyfrwng Cymraeg a Chysylltiad â’r Gymuned)

  Aelodau:

  • Yr Athro Paul Brocklehurst, Cyfarwyddwr, Sefydliad Hap-dreialon Iechyd, Gogledd Cymru
  • Nicola Day, Cyfarwyddwr Caffael
  • Llywydd Undeb y Myfyrwyr Bangor
  • Dr Carl Hughes, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Seicoleg
  • Nia Gwyn Meacher, Dirprwy Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol
  • Derwyn Owen, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau Eiddo a Champws
  • Dr Iestyn Pierce, Pennaeth yr Ysgol Peirianneg Electroneg
  • Dr Kevin Mundy Ysgrifennydd y Brifysgol a Chyfarwyddwr Cynllunio a Llywodraethu
  • Gareth Wyn Jones Pennaeth Iechyd a Diogelwch
  • Carl Shipton, Pennaeth Cyllid Gweithredol
  • Dr Einir Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers