Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Author: Jo

Map gwres :: Heat map

Lleihau costau trydan drwy ddadansoddi patrymau defnydd
Prifysgol Bangor

January 4, 2015 No Comments

Heat mapEr mwyn helpu busnesau i ddeall sut i gael y gorau allan o systemau monitro trydan, penderfynodd y Tîm Cynaliadwy Busnes ddechrau adref trwy gael gwell dealltwriaeth o ddefnydd trydan ar gampws Prifysgol Bangor.

Fel cam cyntaf cynhyrchwyd ‘map gwres‘ sy’n ein galluogi i gymharu’r defnydd trydan ar gyfer pob cyfnod hanner awr dros 2013 gyfan (uchod). Mae’n dangos yn glir bod trydan yn cael ei defnyddio’n bennaf yn ystod oriau arferol yr wythnos (coch), yn ogystal ag yn y nos yn ystod y tymor (yn y neuaddau preswyl). Mae adnabod ein ‘patrymau defnydd’ yn rhoi cliwiau ar sut a ble y gallwn wneud newidiadau realistig yn ein hymddygiad. Gall mewnwelediad fel hyn ein galluogi i leihau costau ynni a lleihau CO2 mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’n hanghenion gweithredol.

Mae’r gwaith hwn ar y gweill. Os oes gennych chi ddiddordeb deall mwy am ddefnydd ynni eich busnes eu hunain, cysylltwch â ni i gael fwy o wybodaeth.


Sandra o/of Steps4ward

Y Gymraeg yn golygu busnes
Steps4ward

January 4, 2015 No Comments

Roedd templedi a chyngor parod timau Cynaliadwy Busnes a CNYC ym Mhrifysgol Bangor yn gymorth mawr wrth ddatblygu polisïau Iaith Gymraeg, Cyfartaledd ac Amrywiaeth, a Rheoli Amgylcheddol.

Mae’r ffaith fod Cam Ymlaen wedi derbyn MarcSiarter Cynaliadwyedd o fewn wythnos i gyswllt cyntaf Sandra Myers ag ein Ymgynghorydd Cynaliadwyedd ni, yn dangos pa mor rhwydd oedd y broses.

Mae’r rhaglen ‘Cam Ymlaen’ wedi’i datblygu gan Sandra gyda’r nod o fagu hyder pobl yn eu gallu i fanteisio ar y cyfleoedd addysg sydd ar gael iddynt. Gan fod cyfathrebu yn sgil allweddol roedd yr angen i ddefnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg wrth ddatblygu’r adnodd yn ystyriaeth bwysig o’r cychwyn cyntaf.

Mae hi wedi bod yn hyfryd cael cydweithio gyda’r holl bobl wych yng Nghanolfan Newid Ymddygiad Cymru. Dw i’n teimlo’n freintiedig iawn o fod wedi derbyn y fath gefnogaeth”, Sandra Myers, Perchennog.

Sandra yn siarad am yr iaith Gymraeg yn ei busnes (Cymraeg rhygl)


Staff Canolfan Beaumaris Leisure Centre staff

Improving energy efficiency and financial stability also benefits the environment
Canolfan Beaumaris

January 4, 2015 No Comments

Ers sefydlu menter gymdeithasol Canolfan Hamdden Canolfan Biwmares maent wedi bod yn edrych am ffyrdd i leihau dibyniaeth ar nwy a thrydan, i wella ei nodweddion gwyrdd a helpu sicrhau dyfodol cynaliadwy yn ariannol. Gydag adnoddau cyfyngedig, nid oeddent yn siŵr sut i fynd ati, heb wybodaeth manwl am ble roedd eu holl ynni yn mynd.

Aethant at dîm Cynaliadwy Busnes Prifysgol Bangor ac mewn cydweithrediad â Menter Môn a Rhwydwaith WISE roeddent yn gallu archwilio eu defnydd o ynni a nodi risgiau ariannol cysylltiedig. Mae eu staff a chyfarwyddwyr wedi dysgu llawer am sut a phryd y maent yn defnyddio ynni, yn ogystal â lle y gallent wneud newidiadau yn wybodus ac wedi’i dargedu. Data sydd wedi cael eu casglu ers Awst 2014

Gall eu hamser ac arian cyfyngedig yn awr cael ei wario’n ddoeth ar y pethau a fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i wneud y gorau o effeithlonrwydd ynni a gwariant ariannol. Ac, wrth gwrs, bydd yr holl welliannau a wnânt yn lleihau eu hallyriadau carbon, gan drosi’n uniongyrchol i fanteision amgylcheddol.

Ymweld at safle we y Ganolfan

Galeri a dosbarth :: Gallery and class


Sabina o/of Age Connects

Y Gymraeg yn golygu busnes
Age Connects

January 4, 2015 No Comments

Trwy weithio gyda’r Ganolfan Newid Ymddygiad Cymru a Thîm Cynaliadwy Busnes mae Age Connects Canol Gogledd Cymru (ACCGC) wedi cymryd y cyfle i asesu cryfderau’r sefydliad.

Mae strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Pobl Hŷn, 2013 – 2020, yn pwysleisio’r angen i bobl gael mynediad at adnoddau cymdeithasol, amgylcheddol ac ariannol er mwyn delio gyda’r heriau a chyfleoedd maent yn eu hwynebu. Penderfynodd ACCGC weithio mewn dwy ffordd i wella effaith eu gwasanaeth ar yr adnoddau hyn.

Maent wedi hybu’r gweithwyr i wella i ailgylchu mwy ac mae ACCGC wedi dechrau trafod prosiectau ‘eco’ gyda phartneriaid allanol. Mae gwersi Cymraeg am ddim i’r gweithwyr a gwirfoddolwyr wedi gwella’r gwasanaeth iaith Gymraeg i’w cleientiaid.

Rydym wedi creu polisïau cadarn a chyson am yr Iaith Gymraeg ac asesu ein heffaith Amgylcheddol sydd wedi arwain at newid ymwybyddiaeth ac ysgogiad staff. Ymrwymiad staff oedd yn allweddol a chafodd hyn ei hwyluso gan gyngor ac arweiniad’, meddai Judith Wynne, Prif Weithredwr.


Sabine Hoekema’n siarad am yr iaith Gymraeg yn ei busnes (Cymraeg i ddechreuwyr gyda is-deitlau, a Saesneg rhygl. I gael mynediad i’r is-deitlau, cliciwch ar y botwm “settings” (cog) yn y bar chwaraewr fideos yn y gwaelod, a dewis “English (United Kingdom)”)


Felin Uchaf map

Map gwybodaeth i dwristiaid app ar Pen Llŷn
Felin Uchaf

January 4, 2015 No Comments

Mae darparu gwybodaeth ddefnyddiol i gwsmeriaid ac ymwelwyr yn ganolog i weithrediad sefydliadau llwyddiannus, a’i gysylltu i leoliadau daearyddol yn fonws mawr.

Yn seiliedig ar Pen Llŷn, roedd Felin Uchaf yn awyddus i hyrwyddo gwasanaethau lleol ac atyniadau perthnasol i’w gwsmeriaid ac ymwelwyr â Chymru trwy ddefnyddio app symudol cyflawn. Yn anffodus, heb ddisgwyl adenillion ariannol sylweddol, gan gyfiawnhau hyn bod yn broblem.

Mae creu cynnwys ar y we yn rhywbeth y rhan fwyaf o sefydliadau sydd eisoes yn cymryd o ddifrif, felly pan gysylltodd Felin Uchaf â’n tîm am eu syniad, roeddem yn gallu harneisio pŵer eu cynnwys ar y we sy’n bodoli eisoes i greu map ‘app-gwe’ yr holl wasanaethau ac atyniadau lleol, sy’n gydnaws â phob porwyr gwe a dyfeisiau symudol modern.

Nid yn unig y gall apps we yn darparu ffordd cost-effeithiol a risg isel i ymgysylltu â chwsmeriaid ac ymwelwyr, gallant hefyd gael eu defnyddio i prototeipio a datblygu’r achos busnes ar gyfer apps symudol cyflawn.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.


MelinDrafod :: ThinkTank

11.7.14
Fforwm Cynaliadwyedd: Y Brifysgol a garem

July 11, 2014 No Comments

Cynhaliodd y tîm cynaliadwyedd gyfarfod arbennig o’r fforwm cynaliadwyedd gyda Mike Palmer (Swyddfa Archwilio Cymru) ar y Bil Cenedlaethau’r Dyfodol.

Darllenwch Mwy

Cartrefi Conwy

22.5.14
Pŵer Gwyrdd i bobl Conwy

June 11, 2014 No Comments

Mae Cartrefi Conwy wedi uno gyda Phrifysgol Bangor er mwyn mynd i’r afael â materion tlodi tanwydd a chostau cynyddol ynni eu tenantiaid.

Darllenwch Mwy

8.5.14
Datblygu Eco-Amgueddfa cyntaf Cymru ym Mhen Llŷn

June 11, 2014 No Comments

Mae’r Tîm Busnes Cynaliadwy a Phrifysgol Bangor yn falch iawn o fod yn rhan o Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth sydd newydd ddechrau ar y cyd gydag Oriel Plas Glyn-y-Weddw.

Darllenwch Mwy

Pobl a Planed :: People and Planet 2014

19.2.14
Bangor yn ddod i’r brig yng Nghymru yn Wobrau Gynghrair Werdd

February 20, 2014 No Comments

Ddoe derbyniodd Prifysgol Bangor ddwy wobr gan Pobl & Planed am ei hymrwymiad i gynaliadwyedd a moeseg yn y Seremoni Raddio gynhaliwyd ym Manceinion ddoe.

Darllenwch Mwy

Bangor University

1.2.14
Bangor yn cyrraedd yr 20 uchaf yn nhabl cynghrair Prifysgolion Gwyrdd y byd

February 11, 2014 No Comments

Mae ymrwymiad Prifysgol Bangor i gynaliadwyedd wedi ennill safle 19 i’r brifysgol mewn tabl cynghrair rhyngwladol o sefydliadau sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd.

Darllenwch Mwy

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company