Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Author: Jo

Ymweliad i Uganda :: Visit to Uganda

Cyflog byw :: Living wage

2.2.15
Prifysgol Bangor y diweddaraf i dalu ‘Cyflog Byw’

February 2, 2015 No Comments

Bangor yw’r sefydliad mawr diweddaraf Cymreig i ymrwymo i fod yn gyflogwr Cyflog Byw

Darllenwch Mwy

Green Metric

19.1.15
Bangor yn y 10% uchaf o Brifysgolion Gwyrddaf y Byd

January 19, 2015 No Comments

Bangor yn parhau i gynnal ei safle fel arweinydd cynaliadwyedd

Darllenwch Mwy

Menna Jones Ffalabalam

Y Gymraeg yn golygu busnes
Meithrinfa Ffalabalam

January 4, 2015 No Comments

Menna Jones yn siarad am yr iaith Gymraeg yn y feithrinfa (Cymraeg rhygl)


Janet Hamilton Wilks

Egwyddorion newid ymddygiad a datblygiad cynaliadwy yn cynorthwyo busnesau serennu
Delphius

January 4, 2015 No Comments

Mae Delphius, cwmni hyfforddi a mentora, wedi gweithio gyda Thîm Cynaliadwy Busnes a’r Ganolfan Newid Ymddygiad Cymru i roi egwyddorion newid ymddygiad a niwro-seicoleg wrth wraidd ei waith arwain a mentora.

Mae Janet Hamilton-Wilks, Perchennog, wedi ddefnyddio BrawfIechyd Cynaliadwy Busnes ac i fynychu gweithdy CNYC am ddim i adnabod meysydd i adeiladu a chryfhau ei busnes. Roedd hyn yn arwain at ysgrifennu polisïau allweddol. Trwy ddefnyddio fframwaith cynaliadwyedd busnes mae Delphius wedi diffinio ei brand. Trwy adnabod y gweithgareddau busnes sydd yn cyfrannu yn gymdeithasol, yn amgylcheddol ac yn economaidd mae Janet wedi adnabod hefyd yr agweddau sydd yn creu’r gwahaniaeth rhwng ei busnes hi a rhai eraill.

Y ffaith ei bod hi wedi gallu teilwra Polisi Amgylcheddol at ei busnes wedi helpu Janet i wybod bod Delphius yn cyfrannu yn wirioneddol at wella effaith ar yr amgylchedd ac nid mond yn ticio bocs. Mae Delphius hefyd wedi ymrwymo at yr iaith Gymraeg. I Delphius mae hi yn i’ wneud synnwyr busnes i ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn weledol ar gyhoeddiadau ac adnoddau marchnata, ac i hybu gweithwyr i siarad yn y Gymraeg.


Farchnad Neuadd Ogwen Market

Adnabod cryfderau marchnata drwy ddefnyddio’r BrawfIechyd Cynaliadwy Busnes
Marchnad Ogwen

January 4, 2015 No Comments

Mae Marchnad Ogwen yn gymaint mwy na marchnad ffermwr arferol, gan ddarparu bwydydd a chrefftau lleol sydd yn adlewyrchu etifeddiaeth ieithyddol, gelfyddydol ac amaethyddol Nant Ogwen.

Fel rhan o brosiect i gynyddu nifer yr ymwelwyr ac eangu amrywiaeth y cynnyrch, fe wnaeth Canolfan Newid Ymddygiad Cymru ddefnyddio PrawfIechyd Cynaliadwy Busnes i helpu adnabod cryfderau marchnata’r Farchnad.

Daeth i’r amlwg yn fuan bod defnyddio a hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn cyfrannu at lawer o effeithiau cadarnhaol y Farchnad.

Mae’r farchnad ddwyieithog yn atynnu gwerthwyr lleol, sydd yn lleihau’r tueddiad i werthu cynnyrch o bell ac felly yn lleihau effaith trafnidiaeth ar yr amgylchedd. Mae hi hefyd yn cynyddu gwerth y farchnad fel lleoliad i ddod â’r gymuned Saesneg a Chymraeg at ei gilydd. Mae hyn yn atynnu niferoedd uchel o gwsmeriaid lleol iawn ac felly yn creu effaith economaidd uchel ar y gymuned leol. Ers symud i’w cartref newydd, Neuadd Ogwen, mae’r Farchnad yn mynd o nerth i nerth.

Am ragor o wybodaeth, ymweld at http://www.marchnadogwen.co.uk

Rhai o'r stondinau :: Two of the stalls


Y Lasynys Fawr, Harlech

(English) Y Lasynys Fawr Mansion House
Friends of Ellis Wynne

January 4, 2015 No Comments

Mae’r Lasynys Fawr ger Harlech, Gwynedd yn lleoliad pwysig i ddiwylliant Cymreig. Yma ganwyd Ellis Wynne, y clerigwr a’r llenor Cymraeg sy’n enwog am ei waith, Gweledigaethau y Bardd Cwsg cyhoeddwyd yn 1703.

Cyfeillion Ellis Wynne sydd yn gyfrifol am y Plasty. Eu nod yw galluogi’r gymuned leol i ddefnyddio’r plasty ar gyfer digwyddiadau diwylliannol. Maent yn annog ymwelwyr ac wrthi yn datblygu cynlluniau am ganolfan ddehongli newydd. I ddatblygu cynllun rheoli cynaliadwy cynhaliwyd asesiad bioamrywiaeth o’r safle gan ein tîm Peirianneg Ecolegol. Mae’r adroddiad terfynol yn drysorfa o ffeithiau am gynefinoedd o gwmpas y Plasty, y planhigion lleol a rhywogaethau anifeiliaid, cynllun rheoli a’r pwysigrwydd i gynnal bioamrywiaeth. Bydd y wybodaeth ar gael ar fyrddau dehongli ar gyfer ymwelwyr. Bydd Y Lasynys Fawr yn rhan o rwydwaith o fusnesau sy’n annog atyniadau i weithio a’i gilydd i wella profiadau ymwelwyr ac i berswadio ymwelwyr aros am gyfnodau hirach.


(English) Developing the Llŷn
Menter y Felin Uchaf

January 4, 2015 No Comments

Menter gymdeithasol ym Mhen Llŷn yw Menter y Felin Uchaf sy’n cynnig cyrsiau hyfforddiant a gweithdai yn arbenigo mewn sgiliau traddodiadol a rhaglen flynyddol o ddigwyddiadau diwylliannol. Bydd Canolfan Celf a Gwyddoniaeth Byw newydd yn agor yno’n fuan yn cynnwys canolfan ymwelwyr newydd.

Mae’r Tîm Menter y Felin Uchaf wedi bod yn cyd-weithio ar brosiectau sy’n cyfrannu at ddatblygiad y mudiad a’r gymuned ehangach ym Mhen Llŷn:

  • Arolwg gwaelodlin bioamrywiaeth (planhigion ac anifeiliaid) a chynllun rheoli cynefin ar gyfer y safle
  • Ymarfer mapio gan ddefnyddio Systemau Gwybodaeth Fyd-eang (GIS) sy’n edrych ar y gwasanaethau, atyniadau a’r llety sydd ym Mhen Llŷn i ymwelwyr
  • Datblygiad ‘ap’ newydd ar gyfer teclynnau symudol wedi selio ar fap yn dangos atyniadau a gwasanaethau lleol
  • Ymchwil ar y cyfleoedd i ddatblygu diwydiant twristiaeth Llŷn mewn modd cynaliadwy, gan ddod a buddion economaidd a chymdeithasol i’r gymuned yn ogystal â gwarchod yr amgylchedd.


Temperature graph

Pa mor gynnes yw ddigon cynnes?
Busnesau lleol

January 4, 2015 No Comments

Mae nwy a thrydan ar gael wrth bwyso botwm. Os rydym yn talu amdano drwy ddebyd uniongyrchol awtomatig, yn aml nad ydym yn sylwi faint rydym yn ei ddefnyddio, faint mae’n ei gostio a faint gallwn arbed. Efallai bod yn hawdd monitro defnydd ond mae’n anodd gweithio gyda pobl er mwyn annog newid ymddygiad cadarnhaol tuag at effeithlonrwydd ynni.

Mae’r graff yn dangos data o fonitorau wedi gosod mewn pedwar cartref. Nodwedd ddiddorol yw’r amrediad eang o dymheredd sy’n dderbyniol i breswylwyr. Mae’r rhesymau dros y gwahaniaethau yn cynnwys y math o dŷ, ffordd o fyw, cyfnod bywyd, amgylchiadau iechyd, prisiau tanwydd ac weithiau delfrydau amgylcheddol.

Mae tîm Busnesau Cynaliadwy ym Mhrifysgol Bangor yn datblygu sawl peilot arddangos, gan arbrofi gyda chasglu data o swyddfeydd, gofod cyhoeddus ac ati gyda’r nod o adnabod ffyrdd gwell i weithio gyda staff er mwyn mewnblannu arferion rheolaeth ynni. Cysylltwch â ni i ddrafod eich anghenion effeithlonrwydd ynni.


Celf :: Art

Nwyddau wedi’i hailgylchu yn gwella fy nghreadigrwydd
ArtB

January 4, 2015 No Comments

Therapydd Celf yw Siân Hutchinson, sydd yn gweithio ar draws Cymru, Prydain a thu hwnt. Fel rhan o’i strategaeth marchnata mae hi wedi penderfynu pwysleisio ei defnydd o nwyddau wedi’u hailgylchu, eu hail-ddefnyddio a gwastraff isel.

Wedi iddi hi gysylltu â Ganolfan Newid Ymddygiad Cymru (CNYC) er mwyn ymchwilio i bosibiliadau cyd-weithio, roedd Siân yn gallu manteisio ar y cynnig am gymorth cynaliadwyedd busnes ar y cyd â thîm Busnesau Cynaliadwy. Yn dilyn ymchwilio i faterion sy’n ymwneud â’r Iaith Gymraeg a’r Amgylchedd mae Siân wedi mynd ati i ysgrifennu polisïau yn y meysydd hyn. Hi oedd y cyntaf o gleientiaid y CNYC i dderbyn y MarcSiarter Cynaliadwyedd. Mae Polisi Iaith Gymraeg Siân yn pwysleisio gwneud agweddau gweledol ei busnes yn ddwyieithog er efallai bydd yna gostau yn gysylltiedig â chyfieithu, mae hi yn gweld hwn fel buddsoddiad da er mwyn cyrraedd cynulleidfa ehangach. Siân Hutchinson

Roedd hi yn haws nag oeddwn i wedi disgwyl i ysgrifennu Polisi Amgylcheddol, y cyfan oedd rhaid i mi wneud oedd pwysleisio’r hyn rwyf yn arfer wneud o ran lleihau gwastraff ac ail-ddefnyddio ac ailgylchu nwyddau. Mae defnydd o nwyddau wedi’i hailgylchu yn gwella fy nghreadigrwydd felly mae’n fuddiol i ansawdd fy ngwaith, yn lleihau costau ac yn well i’r amgylchedd i gyd ar unwaith,” meddai Siân.

I ddarganfod mwy am Siân a’i waith ymweld â’i safle we.


Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company