Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

Author: Jo

Ymwelwyr Makerere - Bangor visitors


Ffair y Glas :: Freshers' Fair

Ymweliad i Uganda :: Visit to Uganda

Cyflog byw :: Living wage

2.2.15
Prifysgol Bangor y diweddaraf i dalu ‘Cyflog Byw’

February 2, 2015 No Comments

Bangor yw’r sefydliad mawr diweddaraf Cymreig i ymrwymo i fod yn gyflogwr Cyflog Byw

Darllenwch Mwy

Green Metric

19.1.15
Bangor yn y 10% uchaf o Brifysgolion Gwyrddaf y Byd

January 19, 2015 No Comments

Bangor yn parhau i gynnal ei safle fel arweinydd cynaliadwyedd

Darllenwch Mwy

Menna Jones Ffalabalam

Y Gymraeg yn golygu busnes
Meithrinfa Ffalabalam

January 4, 2015 No Comments

Menna Jones yn siarad am yr iaith Gymraeg yn y feithrinfa (Cymraeg rhygl)


Janet Hamilton Wilks

Egwyddorion newid ymddygiad a datblygiad cynaliadwy yn cynorthwyo busnesau serennu
Delphius

January 4, 2015 No Comments

Mae Delphius, cwmni hyfforddi a mentora, wedi gweithio gyda Thîm Cynaliadwy Busnes a’r Ganolfan Newid Ymddygiad Cymru i roi egwyddorion newid ymddygiad a niwro-seicoleg wrth wraidd ei waith arwain a mentora.

Mae Janet Hamilton-Wilks, Perchennog, wedi ddefnyddio BrawfIechyd Cynaliadwy Busnes ac i fynychu gweithdy CNYC am ddim i adnabod meysydd i adeiladu a chryfhau ei busnes. Roedd hyn yn arwain at ysgrifennu polisïau allweddol. Trwy ddefnyddio fframwaith cynaliadwyedd busnes mae Delphius wedi diffinio ei brand. Trwy adnabod y gweithgareddau busnes sydd yn cyfrannu yn gymdeithasol, yn amgylcheddol ac yn economaidd mae Janet wedi adnabod hefyd yr agweddau sydd yn creu’r gwahaniaeth rhwng ei busnes hi a rhai eraill.

Y ffaith ei bod hi wedi gallu teilwra Polisi Amgylcheddol at ei busnes wedi helpu Janet i wybod bod Delphius yn cyfrannu yn wirioneddol at wella effaith ar yr amgylchedd ac nid mond yn ticio bocs. Mae Delphius hefyd wedi ymrwymo at yr iaith Gymraeg. I Delphius mae hi yn i’ wneud synnwyr busnes i ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn weledol ar gyhoeddiadau ac adnoddau marchnata, ac i hybu gweithwyr i siarad yn y Gymraeg.


Farchnad Neuadd Ogwen Market

Adnabod cryfderau marchnata drwy ddefnyddio’r BrawfIechyd Cynaliadwy Busnes
Marchnad Ogwen

January 4, 2015 No Comments

Mae Marchnad Ogwen yn gymaint mwy na marchnad ffermwr arferol, gan ddarparu bwydydd a chrefftau lleol sydd yn adlewyrchu etifeddiaeth ieithyddol, gelfyddydol ac amaethyddol Nant Ogwen.

Fel rhan o brosiect i gynyddu nifer yr ymwelwyr ac eangu amrywiaeth y cynnyrch, fe wnaeth Canolfan Newid Ymddygiad Cymru ddefnyddio PrawfIechyd Cynaliadwy Busnes i helpu adnabod cryfderau marchnata’r Farchnad.

Daeth i’r amlwg yn fuan bod defnyddio a hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn cyfrannu at lawer o effeithiau cadarnhaol y Farchnad.

Mae’r farchnad ddwyieithog yn atynnu gwerthwyr lleol, sydd yn lleihau’r tueddiad i werthu cynnyrch o bell ac felly yn lleihau effaith trafnidiaeth ar yr amgylchedd. Mae hi hefyd yn cynyddu gwerth y farchnad fel lleoliad i ddod â’r gymuned Saesneg a Chymraeg at ei gilydd. Mae hyn yn atynnu niferoedd uchel o gwsmeriaid lleol iawn ac felly yn creu effaith economaidd uchel ar y gymuned leol. Ers symud i’w cartref newydd, Neuadd Ogwen, mae’r Farchnad yn mynd o nerth i nerth.

Am ragor o wybodaeth, ymweld at http://www.marchnadogwen.co.uk

Rhai o'r stondinau :: Two of the stalls


Y Lasynys Fawr, Harlech

(English) Y Lasynys Fawr Mansion House
Friends of Ellis Wynne

January 4, 2015 No Comments

Mae’r Lasynys Fawr ger Harlech, Gwynedd yn lleoliad pwysig i ddiwylliant Cymreig. Yma ganwyd Ellis Wynne, y clerigwr a’r llenor Cymraeg sy’n enwog am ei waith, Gweledigaethau y Bardd Cwsg cyhoeddwyd yn 1703.

Cyfeillion Ellis Wynne sydd yn gyfrifol am y Plasty. Eu nod yw galluogi’r gymuned leol i ddefnyddio’r plasty ar gyfer digwyddiadau diwylliannol. Maent yn annog ymwelwyr ac wrthi yn datblygu cynlluniau am ganolfan ddehongli newydd. I ddatblygu cynllun rheoli cynaliadwy cynhaliwyd asesiad bioamrywiaeth o’r safle gan ein tîm Peirianneg Ecolegol. Mae’r adroddiad terfynol yn drysorfa o ffeithiau am gynefinoedd o gwmpas y Plasty, y planhigion lleol a rhywogaethau anifeiliaid, cynllun rheoli a’r pwysigrwydd i gynnal bioamrywiaeth. Bydd y wybodaeth ar gael ar fyrddau dehongli ar gyfer ymwelwyr. Bydd Y Lasynys Fawr yn rhan o rwydwaith o fusnesau sy’n annog atyniadau i weithio a’i gilydd i wella profiadau ymwelwyr ac i berswadio ymwelwyr aros am gyfnodau hirach.


Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company