Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

28.11.16
Dathlu cyfraniadau Bangor i’r Cenhedloedd Unedig

Newyddion - rhyngwladol, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

Dyfarnwyd plac o fri i Brifysgol Bangor yn gydnabyddiaeth am ei chyfraniadau i UNIDO (Sefydliad Datblygiad Diwydiannol y Cenhedloedd Unedig) i goffau 50 mlynedd o waith UNIDO ym maes datblygiad diwydiannol cynaliadwy i wella amodau byw pobl a hyrwyddo ffyniant byd-eang trwy gynnig atebion wedi’u teilwra i ranbarthau tlotaf y byd. Wrth dderbyn y plac ar ran Prifysgol Bangor, dywedodd Dr Rob Elias, Cyfarwyddwr Canolfan Biogyfansoddion y Brifysgol:

Rydym yn falch iawn o dderbyn y plac hwn gan UNIDO am ein cyfraniadau i’w gwaith dros yr hanner can mlynedd ddiwethaf. Fel UNIDO, mae Prifysgol Bangor yn cydnabod bod y cynnydd mewn camau tuag at greu newid cynaliadwy yn golygu bod y twf mewn cysylltiadau rhwng ymchwilwyr, deddfwyr, busnesau ac asiantaethau fel UNIDO yn dod yn gynyddol bwysicach, felly rydym yn gwbl ymroddedig i barhau i rannu ein harbenigedd gyda’n partneriaid a rhanddeiliaid rhyngwladol er mwyn dwyn cwmnïau a thechnolegau newydd ynghyd.”

Dywedodd Dr Einir Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor:

Mae ymroddiad Prifysgol Bangor i gynaliadwyedd a lles cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r dyfodol yn hysbys iawn. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd dimensiynau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol at greu cynaliadwyedd a phwysigrwydd hyrwyddo integreiddiad a chydweithredu gydag ystod eang o bartneriaid i gyflawni nodau datblygiad cynaliadwy. Mae gweithio mewn partneriaeth ag UNIDO yn ffordd wych i ni rannu ein harbenigedd ac i ddysgu gan eraill wrth i ni weithio tuag at wella amodau byw a bywoliaethau o fewn cyfyngiadau amgylcheddol ein planed.”

Lefel uchel o ymroddiad at ddatblygiad cynaliadwy cynhwysol

Yn ystod y digwyddiad yn dathlu cyfraniadau’r gymuned biotechnoleg a diogelwch bwyd byd-eang, mynegodd OFID ac UNIDO eu hymroddiad i gefnogi rhaglenni a chynhyrchion sy’n hybu datblygiad diwydiannol cynhwysol a chynaliadwy a diogelwch bwyd. Cynhaliwyd y seremoni ym mhencadlys OFID dan arweiniad Suleiman Al-herbish, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cronfa Datblygu Rhyngwladol OPEC (OFID). Yn ei sylwadau agoriadol pwysleisiodd hyn:

Gall biotechnoleg a thechnolegau eraill sy’n datblygu chwarae rhan bwysig yn cefnogi datblygiad diwydiannol cynhwysol a chynaliadwy. Yn fwy nag erioed, mae angen i ni sicrhau diogelwch bwyd fel cam cyntaf tuag at gyflawni’r Nodau Datblygu Cynaliadwy”.

Cyfarwyddwr Cyffredinol UNIDO LI Yong :: UNIDO Director General LI Yong

Cyfarwyddwr Cyffredinol UNIDO LI Yong

Cefnogwyd yr ymrwymiad hwn gan Gyfarwyddwr Cyffredinol UNIDO Li Yong a ddywedodd:

Rydym yn rhannu llawer o nodau ac amcanion cyffredin. Trwy gydweithio bydd OFID ac UNIDO yn cyflawni canlyniadau gwell i roi terfyn ar newyn a lliniaru tlodi”.

Arbenigedd Bangor yn cael ei rannu’n fyd-eang

Yn dilyn y seremoni, cyfrannodd Dr. Elias o’i arbenigedd mewn deunyddiau cynaliadwy a dolen gaeedig, pecynnu ac arferion busnes cynaliadwy i’r prif banel trafod ochr yn ochr â  phanelwyr yn cynrychioli rhaglenni biotechnoleg sy’n effeithio ar ddatblygiad economaidd-gymdeithasol. Roedd y siaradwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o OFID, International Plant Biotechnology Outreach (IPBO) ym Mhrifysgol Ghent, International Union of Food Science and Technology (IUFoST), International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), a Sefydliad Iechyd y Byd.

Arweiniodd y panelwyr drafodaethau a chyflwyno enghreifftiau o ymchwil ac atebion i broblemau biotechnoleg a diogelwch bwyd yn cynnwys heriau diogelwch bwyd, biotechnoleg amaethyddol i gynyddu cynhyrchedd, effeithlonrwydd mewn prosesu bwyd a lleihau colledion yn dilyn cynaeafu, hyrwyddo busnesau newydd mewn gwledydd sy’n datblygu, galluogi systemau rheoleiddio a hyfforddiant priodol i gefnogi cymeradwyaeth mentrau arloesi, busnesau newydd bio-seiliedig sy’n defnyddio adnoddau adnewyddadwy, ac ystyried cyfleoedd i weithredu rhaglenni biotechnoleg ddiwydiannol.

Nodau Datblygu Cynaliadwy y CU :: UN Sustainable Development GoalsTrefnwyd y drafodaeth panel ar y cyd gan UNIDO ac OFID, a chafwyd dros 160 o gyfranwyr yn cynrychioli gwahanol sectorau yn cynnwys asiantaethau llywodraeth sy’n gyfrifol am ddiwydiant, gwyddoniaeth a thechnoleg, Cenadaethau Parhaol i’r Cenhedloedd Unedig yn Fienna, mudiadau rhyngwladol megis IAEA, Sefydliad Iechyd y Byd, prifysgolion, endidau cymdeithas sifil a sector breifat. Bydd prif gasgliadau’r digwyddiad yn cyfrannu at gryfhau swyddogaeth biotechnoleg ddiwydiannol mewn diogelwch bwyd a nodau datblygiad cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig, yn arbennig yng nghyswllt nodau datblygiad cynaliadwy 2, 3, 9 a 12.

I gael gwybod mwy:

Llyfryn “Marking 50 Years of UNIDO”

"UNIDO: Together for a sustainable future"

Cyfranogwyr yn y sesiwn agoriadol :: Participants at the opening session

Cyfranogwyr yn y sesiwn agoriadol


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency