Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

24.3.16
Cymuned Bangor yn casglu dwy dunnell o ddillad mewn ymateb i Her Caru Eich Dillad

Newyddion - cymuned, Newyddion - prosiectau, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

Casglodd myfyrwyr a staff Prifysgol Bangor a’r gymuned ehangach at ei gilydd i gyfrannu oddeutu dwy dunnell o ddillad diangen fel rhan o ‘Caru Eich Dillad Bangor’ – digwyddiad a gynhaliwyd gan Caru Eich Dillad a Labordy Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor ac Undeb y Myfyrwyr, gyda’r bwriad o amlygu effeithiau amgylcheddol dillad sy’n mynd i wastraff.

Ffeithiau Cyflym :: Fast Facts

Ffeithiau Cyflym CaruEichDilladBangor

Cynhaliwyd digwyddiad ‘Caru Eich Dillad Bangor’ yr wythnos ddiwethaf gan herio’r gymuned leol i dwrio’r ddwfn yn eu cypyrddau dillad a mynd â’u dillad diangen i siop dros dro Caru Eich Dillad yng Nghanolfan Siopa Deiniol. Derbyniwyd oddeutu 220 o fagiau o ddillad gan y cyhoedd – gan chwalu’r targed uchelgeisiol o un dunnell a osodwyd yn wreiddiol.

Mae un dunnell o’r mynydd o ddillad a gasglwyd i gael ei rhoi i Age Cymru, Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru ac Antur Waunfawr sy’n gefnogwyr y digwyddiad ‘Caru Eich Dillad Bangor’. Cyfnewidiwyd oddeutu un dunnell o ddillad a ddosbarthwyd i’r gymuned leol, gan ddarganfod cartrefi cariadus i ddillad a oedd cyn hyn yn ddiangen.

Mae defnyddwyr y DU yn prynu oddeutu 1 miliwn tunnell o ddillad bob blwyddyn ac yn cael gwared o tua’r un maint. Mae hanner cant y cant o’r dillad hynny’n cael eu hailddefnyddio ond mae tua 350,000 tunnell o ddillad yn mynd i safleoedd tirlenwi, er bod yr holl decstilau a’r holl ddillad yn addas i gael eu hailgylchu a’u rhoi i elusennau.


Gwylio mwy o’n fideos

Dywedodd Catrin Palfrey o Caru Eich Dillad:

“Roeddem uwch ben ein digon i weld cymaint o bobl o’r gymuned wedi dod at ei gilydd i roi cymaint o’u dillad. Y digwyddiad ‘Caru Eich Dillad Bangor’ oedd y cyntaf o’i fath yng Nghymru ac roedd yn gyfle i bobl ddod i ddeall gwir werth dillad, naill ai drwy ddysgu rhoi bywyd o’r newydd iddynt neu ddewis prynu dillad ail-law.

“Ymestyn bywyd ein dillad yw’r un peth gorau y gellir ei wneud i leihau’r llwythi o ddillad sy’n mynd i safleoedd tirlenwi, felly rydym yn annog pawb i drwsio, uwchgylchu neu ddod â bywyd o’r newydd i’w dillad drwy eu rhoi i eraill.”

Eglurodd Dr Einir Young, Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor:

“Roedd y rhan fwyaf o bobl wedi cael sioc i weld pa fath o beth oedd tunnell o ddillad, ac wedi synnu ein bod wedi llwyddo i gasglu dwy dunnell mewn amser mor fyr. Mae hyn yn dangos fel y mae gan gymaint ohonom ddillad diangen nad ydym yn eu caru yn cuddio yn ein cypyrddau dillad sy’n mynd â gofod gwerthfawr. Gobeithiwn y bydd y profiadau a enillwyd drwy drwsio, uwchgylchu, drwy greu gwisgoedd newydd o hen rai, a chyfnewid ein heitemau ein hunian nad ydym bellach yn eu caru gydag eraill, er mwyn rhoi bywyd o’r newydd i’r dillad a gwisg newydd ratach i ni ein hunain, yn tyfu mewn poblogrwydd.

“Roedd yn ffantastig i weld staff a myfyrwyr y Brifysgol, siopau’r stryd fawr a chymuned Bangor yn tynnu eu pwysau er mwyn gwneud hwn yn ddigwyddiad llwyddiannus. Gobeithiwn y bydd yr elusennau sy’n bartneriaid i ni yn gweld y manteision wrth i bobl ddatblygu dulliau newydd o ddelio â’u dillad.”

Un o uchafbwyntiau’r wythnos oedd gweld clybiau a chymdeithasau o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cystadlu i ddylunio a chreu gwisgoedd a wnaed yn gyfangwbl o ddillad oedd wedi eu defnyddio a deunyddiau wedi eu hailgylchu. Cafodd y ceisiadau eu modelu ar fodelau byw a’r beirniaid oedd Maer y Ddinas, y Cynghorydd Mrs. Evelyn Margaret Butler; ymunwyd â hi gan y Dirprwy Faer y Cynghorydd Dewi Williams. Aeth y wobr gyntaf i ‘Grŵp Gweithredu Myfyrwyr dros Treborth’ am wisg steilus a wnaethant o gompost a bagiau archfarchnad y gellid eu hailddefnyddio.

Roedd y siop dros dro hefyd yn ganolfan creadigol ar gyfer ystod o weithgareddau dyddiol di-dâl megis gwnïo a gweithdai uwchgylchu ac ailwampio dillad blinedig, ynghyd â sesiwn drwsio enghreifftiol a dosbarthiadau meistr ar gyfer eitemau ag angen ychydig o ofal cariadus.

Darganfu dros 500 eitem gartrefi newydd yn y digwyddiad cyfnewid a swisio, tra cafodd teuluoedd eu difyrru gan lwybr trysor y Pasg â’u dysgodd am elusennau lleol a sut mae rhoddion yn fanteisiol i’w gwaith. Nod y dyddiadur digwyddiadau oedd helpu pobl i ddysgu sgiliau newydd ar gyfer ymestyn bywyd gwisgoedd a manteisio i’r eithaf ar eu dillad.

Am wybodaeth bellach am lwyddiant ‘Caru Eich Dillad Bangor’, neu awgrymiadau a syniadau am drwsio, uwchgylchu neu ofalu am eich dillad ymwelwch â Safle we Caru Eich Dillad

Cymryd rhan mewn digwyddiadau tebyg

Roedd staff a myfyrwyr yn gwirfoddoli eu help ar gyfer y digwyddiadau hyn drwy ymuno â’n tîm Hyrwyddwyr Cynaliadwyedd.


Prifysgol Bangor University
WRAP
Y Lab Cynaliadwyedd :: The Sustaianbility Lab
Antur Waunfawr
British Heart Foundation
Age Cymru


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers